Regulamin zajęć HAND to HAND

Regulamin zajęć Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”

Uczestnictwo w zajęciach i treningach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

§ 1

Klub Sportowy ”HAND to HAND 1” działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą Klubu Sportowego HAND to HAND 1 oraz niniejszego regulaminu. 

§ 2

 1.  Członkowie Klubu Sportowego HAND to HAND 1 dzielą się na:
  a)  zwyczajnych (zawodników),
  b)  wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi (zawodnikami) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą być:
  a)  pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych,
  b)  małoletni zawodnicy w wieku od 16 do 18 lat,
  c)  małoletni zawodnicy poniżej 16 lat – za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami wspierającymi Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą być osoby prawne i fizyczne uznające cele i statut Stowarzyszenia i wspierające finansowo realizację zadań określonych tym statutem

 

§ 3

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 2. wnoszenia składek członkowskich do 10-go dnia każdego miesiąca
 3. Składki dla Formacji są stałe i niezależne od tego w ilu treningach dziecko weźmie udział. Nie odliczamy ferii i świąt oraz dni wolnych. składki są rozliczone proporcjonalnie na 10 miesięcy zajęć.
 4. Składki dla grup kursowych są wyliczane na podstawie ilości zajęć w miesiącu.
 5. punktualnego przybywania na zajęcia
 6. zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach (zgłoszenie nieobecności nie powoduje możliwości odliczenia zajęć, nie ma też możliwości odpracowania zajęć)
 7. przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów, instruktorów i władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 8. powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć
 9. uczestniczenia w zawodach i innych występach wyznaczonych przez trenera, instruktora lub władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 10. zwrócenia powierzonego sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) lub pokrycia jego kosztów w przypadku rezygnacji lub pozbawienia członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND 1
 11. pokrycia kosztów powierzonego sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) w przypadku jego zagubienia.
 12. dbania o powierzony sprzęt (stroje, dresy, rekwizyty i inne)
 13. dbania o dobre imię Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 14. utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć 

§ 4

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mają prawo:

 1. uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach
 2. brać aktywny udział w organizowaniu imprez Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 3. zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 4. ubiegać się o dodatkowe zajęcia indywidualne
 5. ubiegać się o udział w zgrupowaniach Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 6. nie stawić się na zawody lub inne występy jedynie po wcześniejszym powiadomieniu. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie trenera lub instruktora na przedostatnich zajęciach przed zawodami lub innymi występami.
 7. uczestniczyć w zajęciach innych grup Klubu Sportowego HAND to HAND 1 jedynie za zgodą trenera lub instruktora.
 8. występować publicznie jedynie za zgodą trenera, instruktora lub władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 9. korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące z Klubem Sportowym HAND to HAND 1 jedynie za zgodą władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
   

§ 5

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 nie mogą:

 1. występować publicznie (zawody taneczne i inne występy) bez wiedzy i zgody władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1
 2. korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące z „HAND to HAND” bez wiedzy i zgody władz Klubu Sportowego HAND to HAND 1.

§ 6

Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą:

 1. mieć szyte/kupowane stroje. Klub Sportowy HAND to HAND 1 dofinansowuje szycie strojów, aby były one jego własnością. Rodzice dopłacają część kosztów uszycia strojów.
 2.  opłacić pełną wartość uszytego/kupionego stroju, wtedy staje się on ich własnością.
 3. Decyzję o uszyciu/zakupie strojów podejmuje instruktor prowadzący daną Formację wraz z Zarządem Klubu.

§ 7

 1. Na zajęciach Klubu Sportowego HAND to HAND 1 członków uczestników i zwyczajnych – zawodników obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchu, pozwalający na obserwację, przez trenera lub instruktora, pracy poszczególnych części ciała oraz odpowiednie obuwie ustalone z instruktorem lub trenerem.
 2. Na określone zajęcia Klubu Sportowego HAND to HAND 1 trener lub instruktor może wymagać stroju ściśle przez niego określonego.

§ 8

 1. Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 mogą otrzymywać sprzęt po złożeniu pisemnego pokwitowania.
 2. Za sprzęt uważa się: stroje, dresy, rekwizyty i inne.

 § 9

 1. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera lub instruktora.
 2. Rodzice niepełnoletnich członków uczestników Klubu Sportowego HAND to HAND 1 zobowiązani są do osobistego zawiadamiania trenera lub instruktora o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach, o problemach w nauce oraz o rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND 1.

 

§ 10

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND:

1. należy opłacić składkę za dany miesiąc (nie ma możliwości odliczenia części składki)

2. Należy zwrócić stroje należące do Klubu Sportowego HAND to HAND 1 oraz inne wypożyczone sprzęty.

§ 11

Członkom zwyczajnym (zawodnikom) Klubu Sportowego HAND to HAND 1, podczas zorganizowanych wyjazdów na turnieje i pokazy, nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać miejsca imprezy bez wiedzy i zgody opiekuna. 

§ 12

 1. Bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających..
 2. Członkowie zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego HAND to HAND 1 podlegają polskim przepisom antydopingowym.

§ 13

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Sportowego HAND to HAND 1, Zarząd może ukarać członka klubu, na wniosek trenera lub instruktora, poprzez:

 1. upomnienie
 2. tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach Klubu Sportowego HAND to HAND 1, oraz do udziału w rywalizacji sportowej
 3. pozbawienie członkostwa w Klubie Sportowym HAND to HAND 1

 

§ 14

Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka Klubu Sportowego HAND to HAND 1 przysługuje prawo do odwołania się, w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania decyzji, do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Skip to content