zajęcia dla dzieci i młodzieży

Nauka Tańca Jazz i Modern

Taniec jaz­zowy jest oparty na poli­cen­try­zmie i izo­la­cjach, zawiera w sobie ele­menty tańca kla­sycz­nego i baletu. Jazz jest jednym z naj­po­pu­lar­niej­szych stylów tanecz­nych. Nie­odłącz­nie koja­rzy się z kon­wen­cją musi­calu. Spra­wia ogólne wra­że­nie tańca „lek­kiego i nie­za­leż­nego” tak jak taniec współ­cze­sny czy modern dance, lecz zaraz po bale­cie jazz jest jedną z naj­trud­niej­szych tech­nik tanecz­nych i wymaga wiel­kiej pracy tan­ce­rza. Rozwija koor­dy­na­cję, wyobraź­nie prze­strzenną, pozwala na wyra­że­nie drze­mią­cych emocji wyko­rzy­stu­jąc natu­ralne ruchy i moż­li­wo­ści czło­wieka.

Dla kogo?
Dla wszyst­kich! Swoich sił mogą pró­bo­wać w naszym zespole dzieci już od 4 roku życia
Tech­nikę tańca Jazz uczymy dzieci i mło­dzież głów­nie w For­ma­cjach, grupie Tańca Nowo­cze­snego oraz pod­czas zajęć Mix Dance

Modern Dance jest odmianą taneczno-ruchową, w której tan­cerz poka­zuje swoje emocje. Jest cha­rak­te­ry­styczny dla tańca wyra­zi­stego. Cha­rak­te­ry­styczną cechą modern dance są płynne ruchy zaczerp­nięte z kla­syki i uło­że­nie stóp z zaczerp­nięte z tańca jaz­zo­wego.

Dla kogo
Modern można tań­czyć już w przed­szkolu, ale z uwagi na wyra­zi­stość jaką powi­nien zawie­rać i emocje jakie prze­ka­zuje, w naszej szkole tańca pro­po­nu­jemy je dzie­ciom od 8 roku życia.

Tańca Modern uczymy głów­nie w For­ma­cjach i grupie Tańca Nowo­cze­snego

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki i piątki

Prowadzący

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Informacje

Skip to content