zajęcia dla dorosłych

West Coast Swing

West Coast Swing (w skrócie WCS) to taneczna rozmowa pomiędzy partnerką i partnerem. Rozmowa oparta jest na kilku podstawowych krokach. Reszta to improwizacja, której kierunek nadaje muzyka. Najważniejsza jest czujność partnerów na siebie i odpowiadanie na kolejne zachowania taneczne partnera. WCS można tańczyć do 80% powszechnie znanej muzyki. Taniec ten to budowanie relacji pomiędzy partnerami przy dźwiękach muzyki i właśnie to najbardziej urzeka w tej formie tańca – naturalność i elegancja.

Dla wszyst­kich bez ograniczeń wiekowych i poziomu zaawansowania.

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w piątki

Prowadzący

Zajęcia pro­wa­dzą Anna i Piotr Mako­wieccy

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Anna i Piotr Mako­wieccy

Anna i Piotr pra­cują razem od ponad 24 lat, obec­nie uczą tańca West Coast Swing. Są nie­zwy­kle cha­ry­zma­tyczni instruk­to­rzy, ich cier­pli­wość i wyjąt­kowo meto­dyczny sposób pro­wa­dze­nia zajęć spra­wiają, że kur­sanci zako­chują się w West Coast Swing już po pierw­szych zaję­ciach a poczu­cie humoru zjed­nuje im sym­pa­tię ludzi.

West Coast Swing to ich druga po Boogie Woogie taneczna pasja, którą sta­rają się zaszcze­pić wśród pol­skich tan­ce­rzy. Stale roz­wi­jają się jako instruk­to­rzy ucząc się od naj­lep­szych ame­ry­kań­skich nauczy­cieli na warsz­ta­tach w Euro­pie i USA. Są pio­nie­rami tego stylu w Polsce, jako pierwsi zapro­sili do naszego kraju nauczy­cieli z USA. Są wspó­łor­ga­ni­za­to­rami pierw­szego w Polsce festi­walu „Warsaw Swing”, pod­czas któ­rego na par­kie­cie spo­ty­kają się tan­ce­rze WCS z całego świata. Obec­nie pod nazwą Warsaw Swing kryje się cała seria warsz­ta­tów i imprez orga­ni­zo­wa­nych prze Anię i Piotra.

Informacje

Skip to content