zajęcia dla dzieci i młodzieży

Balet / taniec kla­syczny

Balet czyli nauka techniki tańca klasycznego, bo chociaż zwykło się używać terminu „balet” do określenia zajęć z klasyki to jednak słowo balet odnosi się do widowiska tanecznego, spektaklu odbywającego się na scenie, którego podporą jest właśnie technika klasyczna.

Taniec klasyczny wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku. Ćwiczenia przy drążku służą rozgrzaniu i rozciągnięciu, wzmocnieniu mięśni i wyrobieniu sprężystej pracy nóg. Ćwiczenia na środku sali przechodzą od prostych do coraz bardziej złożonych, zawierają elementy skoków, obrotów i urozmaiconą pracę rąk. Zajęcia taneczne z baletu / tańca klasycznego to również ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, gibkość (rozciągnięcie), prawidłową postawę i pamięć ruchową.

Osoby tańczące balet dążą do ukazania doskonałości ciała, harmonii i płynności ruchu. Technika tańca klasycznego jest podstawą dla wielu innych stylów tanecznych.

Dla wszystkich! Swoich sił mogą próbować w naszym zespole dzieci już od 3 roku życia w różnych grupach wiekowych i na różnym poziomie zaawansowania

Gdzie?

Naukę baletu / tańca kla­sycz­nego pro­wa­dzimy głów­nie w sie­dzi­bie Szkoły Tańca HAND to HAND, w CH LAND, ul. Wał­brzy­ska 11. Jej ele­menty prze­ni­kają rów­nież do innych zajęć pro­wa­dzo­nych w:

  • SP Nr 46, ul. Wał­brzy­ska 5
  • SP Nr 107, ul. Nowo­ur­sy­now­ska 210/212
  • SP Nr 146, ul. Doma­niew­ska 33
  • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Joanna Fituch

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­jąca w ramach prak­tyk szkol­nych w spek­ta­klach bale­to­wych takich jak „Jezioro łabę­dzie”, „Śpiąca kró­lewna”, „Czer­wony Kap­tu­rek”. Po ukoń­cze­niu szkoły zwią­zana między innym z War­szaw­ską Operą Kame­ralną, Teatrem Rampa, Fil­har­mo­nią Naro­dową, mająca w swoim dorobku rów­nież udział w pro­jek­tach np. wide­okli­pie do pio­senki Agnieszki Chy­liń­skiej „Krzy­czę, jestem”.

Monika Majewska

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie. Wcze­śniej – uczen­nica szkoły muzycz­nej w klasie for­te­pianu i skrzy­piec. Absol­wentka Wyż­szej Szkoły Tury­styki i Rekre­acji w War­sza­wie. Instruk­tor fit­ness TKKF. Uczest­ni­czyła w warsz­ta­tach tanecz­nych w Polsce i zagra­nicą m.in. w Per­pi­gnan we Fran­cji, w nowo­jor­skim Alvin Ailey Dance Center, Broad­way Dance Center. Brała udział w spek­ta­klach Teatru Wiel­kiego w War­sza­wie i Wro­cła­wiu: „Dzia­dek do orze­chów”, „Kop­ciu­szek”, „Aida”, „Baron Cygań­ski”, „Jezioro Łabę­dzie”, „Księż­niczka Czar­da­sza”, „Orfe­usz w piekle”, „Tro­ja­nie” oraz w musi­ca­lach TM Roma, TM w Gdyni oraz Teatru Kome­dia: „Fame”, „Chi­cago”, „Crazy For You”, „Miss Saigon”, „Grease”, „Footlo­ose”, „My Fair Lady”, „Skrzy­pek na dachu”. Tan­cerka w Show tanecz­nym OPENTANIEC i zespołu Kom­pa­nia Pri­ma­vera. Solistka w musi­calu „Taniec Wam­pi­rów” Romana Polań­skiego. Ostat­nio roz­wija się jako peda­gog i cho­re­ograf. Obec­nie można ją zoba­czyć na deskach Teatru Rampa: „Rap­so­dia z demo­nem” do muzyki Queen, „Kobiety na skraju zała­ma­nia ner­wo­wego” wg filmu Pedro Almo­do­vara oraz w naj­now­szej pro­duk­cji „Twist and Shout” do pio­se­nek The Beatles. Pry­wat­nie szczę­śliwa mama 8 – let­niego Miko­łaja.

Informacje

Skip to content