zajęcia dla dzieci i młodzieży

Mix Dance

Mix Dance to forma zajęć, na których w formie zabawy uczymy tańca disco, hip hop i jazzu z ele­men­tami tańca kla­sycz­nego oraz rytmiki. Taki mix stylów, zabawa połączona z nauką choreografii. Dzieci, nauczą się poru­szać z gra­cją i ele­gan­cją, nabiorą pla­stycz­nych ruchów i gib­ko­ści, roz­winą swoje umie­jęt­no­ści oraz koor­dy­na­cję. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci od 3 roku życia

Gdzie?

Mix Dance uczymy na Mokotowie i Ursynowie:

 • CH LAND ul. Wałbrzyska 11, sala 218 i 75
 • SP Nr 33, ul. Cieszyńska 8
 • SP Nr 46, ul. Wałbrzyska 5
 • SP Nr 107, ul. Nowoursynowska 210/212
 • SP Nr 146, ul. Domaniewska 33
 • SP Nr 271, ul. Niegocińska 2
 • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Małgorzata Grzywińska (Grzywa)

Instruk­tor tańca Jazz, Modern, Współ­cze­sny, instruktor Jumping Frog, tan­cerka w Gru­pie Tańca Nowo­cze­snego „Sway”. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND” i Kie­lec­kiego Teatru Tańca, wie­lo­krotna Mistrzyni Pol­ski oraz Wice­mi­strzyni Świata.

Roz­po­częła naukę tańca w zespole „HAND to HAND” pod kie­row­nic­twem Jacka Sen­ne­walda i Wal­de­mara Woź­niaka w 1996 roku. Gdy tylko skoń­czyła 11 lat zaczęła wyjeż­dżać na warsz­taty i szko­lić się u naj­lep­szych, bio­rąc lek­cje z prze­róż­nych tech­nik tanecz­nych: funky (Alas­sane Wat), jazz (Maciej Roman, Grze­gorz Pań­tak, Domi­ni­que Les­dema, Allan McCor­mick, Jose De La Cruz, Érick Bacon, Luciano Di Natale), modern jazz (Nadia Ira Kodi­che, Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak, Thierry Ver­ger, Michelle Wurtz) hip-hop (Jean Claude Mari­gnale), taniec kla­syczny (Teresa Mem­ches), elec­tric boogie, break dance (Bogu­sław Mikla­szew­ski), tai chi (Piotr Ziemba), broad­way jazz (Kate­rin Ax), funky jazz (Bill Good­son).

Cały czas brała udział w tur­nie­jach tanecz­nych w kate­go­riach Disco Dance, Disco Dance Fre­estyle oraz Hip Hop. Zaw­sze utrzy­my­wała się w czo­łówce fina­li­stów. W 2004 roku została trzy­krotną Mistrzy­nią Pol­ski. W kolej­nych latach obro­niła swoje tytuły, w tym poko­nu­jąc naj­wię­cej w histo­rii zawod­ni­czek, bo aż 181. Wie­lo­krot­nie była repre­zen­tantką Pol­ski na Mistrzo­stwach Europy i Świata w kate­go­riach Disco Dance i Hip Hop. Do tego wszyst­kiego docho­dzi rów­nież wiele osią­gnięć w duetach czy for­ma­cjach tanecz­nych, m.in. w Koni­nie wyróż­nie­nie z cho­re­ogra­fią „Gli­niarz”. Kolej­nym dużym suk­ce­sem było zdo­by­cie Wice­mi­strzostwa Świata w Bre­men (Niemcy) w kate­go­rii Hip Hop duety z Mariką Uszyń­ską.

Gosi marze­niem była praca w teatrze i dla­tego od naj­młod­szych lat uczest­ni­czyła regu­lar­nie w warsz­tatach oraz zaję­ciach w Kie­lec­kim Teatrze Tańca, roz­wi­ja­jąc swoją miłość do tech­niki tańca jazz, modern. W 2008 roku, od razu po matu­rze, marze­nie się speł­niło i wyje­chała do Kielc, gdzie na stałe roz­po­częła współ­pracę z Teatrem. Brała udział w wielu spek­taklach, przed­sta­wie­niach, pro­jek­tach tanecz­nych.

Wiel­kim wyróż­nie­niem dla tak mło­dej tan­cerki było wzię­cie udziału w spek­ta­klu „Sie­dem Bram Jero­zo­limy”, który był rów­nież zwię­cze­niem festi­walu Krzysz­tofa Pen­de­rec­kiego. Wido­wi­sko zostało wysta­wione w Teatrze Wiel­kim w War­sza­wie i zostało wydane jako film oraz poka­zane na pre­sti­żo­wych tar­gach Midem Clas­sic.

Kariera Gosi roz­wi­jała się w szyb­kim tem­pie. Po zakoń­cze­niu pierw­szego tur­née roz­po­częła współ­pracę z soli­stą Teatru Wiel­kiego – Jac­kiem Tyskim, który przy­go­to­wał spek­takl „Sny” oparty na bazie tańca współ­cze­snego. Kolejny ze spek­ta­kli przy­go­to­wał Bill Good­son, sam tan­cerz Micha­el’a Jack­so­na’a, pt. „JAZZ DANCE back & forth”. Przez ponad pół roku zagłę­biała tech­nikę tańca jaz­zo­wego, od samych korzeni jej powsta­nia, prze­cho­dząc przez etapy ewo­lu­cji aż do naj­now­szych tren­dów. Oprócz tego, tań­czyła w spek­taklach „Meta­mor­fozy” (Ira Nadia Kodi­che), „Zda­rzyło się w Jeru­za­lem” (Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak), we frag­men­tach „Dla Cie­bie Panie” (Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak i Grze­gorz Pań­tak) i wielu innych wido­wi­skach. Ponadto zaczęła pro­wa­dzić w Kiel­cach zaję­cia taneczne, które oka­zały się dawać jej wielką satys­fak­cję i przy­jem­ność. Po powro­cie do War­szawy od razu wie­działa, że chcę prze­ka­zy­wać swoją wie­dze następ­nym poko­le­niom.

W 2011 roku roz­po­częła współ­prace ze Stu­diem Tańca „Duet” gdzie była tre­ne­rem pro­wa­dzą­cym grup mistrzow­skich. Pro­wa­dziła zaję­cia m.in. z tech­niki tanecz­nej jazz. Wycho­wan­ko­wie Gosi pre­zen­tu­jący jej cho­re­ogra­fie zdo­byli wiele Mistrzostw i Wice­mi­strzostw Pol­ski, Europy i Świata. Pro­wa­dziła zaję­cia, które cie­szyły się dużą popu­lar­no­ścią.

W 2011 roku rów­nież już jako „Pani Instruk­tor”, roz­po­częła naucza­nie tańca w zespole, w któ­rym zaczy­nała swoją przy­godę z tań­cem jako mała dziew­czynka.

Ponie­waż wciąż chce pogłę­biać swój warsz­tat i roz­wi­jać się dołą­czyła do grupy „Sway” w War­sza­wie pod kie­row­nic­twem Pani Anny Wie­lo­gór­skiej.

Kocha to co robi i nie wyobraża sobie życia bez tańca. Ma na swoim kon­cie przy­go­to­wa­nie wielu zna­ko­mi­tych cho­re­ogra­fii i tę ilość wciąż powięk­sza. Dzieci, mło­dzież i wszy­scy chętni do tańca dają jej siłę i moty­wa­cję do dal­szego dzia­ła­nia. Anga­żuje się cał­ko­wi­cie we wszystko co robi, two­rzy. W swo­jej pracy jest wyma­ga­jąca i zde­cy­do­wana, ale przy tym jest pogodną i zaufaną osobą dla wszyst­kich.

Zapra­sza ser­decz­nie na swoje zaję­cia do Zespołu Tańca „HAND to HAND”

Mag­da­lena Iwa­nicka (Pasi)

Instruk­tor tańca, instruktor Jumping Frog, pro­wa­dzi lek­cje Jaz­z’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ografie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.

Naukę tańca roz­po­częła mając 8 lat w zespole „HAND to HAND”, z któ­rym jest zwią­zana do dziś. Swoją przy­godę zaczy­nała od nauki Disco Dance, Jazzu oraz Hip Hopu póź­niej doszły inne style takie jak Modern Jazz, Bro­dway Jazz, Taniec Towa­rzy­ski czy Che­er­le­ading. Swoją wie­dzę zdo­by­wała i kształ­ciła u wielu zna­ko­mi­tych peda­go­gów. Należą do nich: Jacek Sen­ne­wald, Wal­de­mar Woź­nak, Jaro­sław Kona­siuk, Milena Jur­czyk, Elż­beta Szlu­fik – Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak, Justyna Szlu­fik, Jolanta Wdow­czyk, Andrzej Łukom­ski, Anna Wie­lo­gór­ska, Irina Nowa­kow­ska, Kata­rzyna Ska­wiń­ska, Monika Moskwa, Luciano Di Natale, Ste­phen Shane, Hanna Choj­nacka.

W 2010 roku ukoń­czyła Instruk­torki Kurs Kwa­li­fi­ka­cyjny z dzie­dziny tańca jaz­zo­wego przy Mazo­wiec­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki. W tym samym roku została Sędziną Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca i oce­nia zawod­ni­ków na tur­nie­jach naj­wyż­szej rangi w Pol­sce.

Tań­cząc Disco Dance Fre­estyle została Wice­mi­strzy­nią Pol­ski w tej dys­cy­pli­nie. Oprócz tego wraz z zespo­łem zdo­była wiele Mistrzostw Pol­ski w kate­go­riach Show Dance, Disco Dance oraz główne nagrody i wyróż­nie­nie na festi­wa­lach i prze­glą­dach tanecz­nych m.in. Złota Muszelka Wigier, Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Pio­senki i Tańca w Koni­nie.

Oprócz pro­wa­dze­nia zajęć od kilku lat jest tan­cerką grupy Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa. Razem z nią tań­czy na meczach m.in. AZS Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Plus Liga, Sió­demka Legio­nowo – Orlen Liga, KPR Legio­nowo – PGNiG Super­liga piłki ręcz­nej męż­czyzn. Jest ofi­cjalną che­er­le­aderką dru­żyny fut­bolu ame­ry­kań­skiego War­saw Eagles. Nie obce są jej występy na naj­więk­szych obiek­tach spor­to­wych w Pol­sce (Sta­dion Naro­dowy w War­sza­wie, Pepsi Arena War­szawa, Tor­war War­szawa, Atlas Arena Łódź, Sta­dion Polo­nii War­szawa) oraz w tele­wi­zji m.in. kon­cert „Hit Biało Czer­wo­nych” w TVP 2. W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 tan­cerka Syl­we­stro­wej Mocy Prze­bo­jów na Pl. Kon­sty­tu­cji i w tele­wi­zji Pol­sat. Pod­czas Euro 2012 tan­cerka w War­szaw­skiej Stre­fie Kibica oraz Adi­das Zone.

Od 2008 roku instruk­tor i cho­re­ograf w Zespole Tanecz­nym „HAND to HAND”. Jej pod­opieczni zdo­byli wiele tytu­łów Mistrzow­skich w for­ma­cjach, mini for­ma­cjach jak i rów­nież w pre­zen­ta­cjach solo­wych i duetach. Zdo­by­wają laury zarówno w Pol­sce jak i poza gra­ni­cami kraju, m. in. Puchar Pol­ski i Mistrzo­stwo Pol­ski PZTSport w kat. Show Dance 2010, 2011, 2012, Hro­no­vskie Jablicko 2013. Od 2012 roku Magda współ­pra­cuje rów­nież z grupą Swing Dance Stu­dio oraz firmą Spor­towa Przy­goda gdzie pro­wa­dzi zaję­cia z naj­młod­szymi w przed­szko­lach.

Taniec jest jej naj­więk­szą pasją i spo­so­bem na życie. Praca z dziećmi daje jej mnó­stwo satys­fak­cji co widać w two­rzo­nych przez nią cho­re­ografiach i atmos­fe­rze jaka panuje na zaję­ciach. Na sali jest sta­now­cza i wyma­ga­jąca ale i tak dzieci uwiel­biają zaję­cia z panią Pasi.

Jacek Sen­ne­wald

Zało­ży­ciel Zespołu „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”.

Zaczęło się dawno, dawno temu na kur­sach tańca towa­rzy­skiego u Pana Mariu­sza Sikor­skiego. Potem był Klub Tańca Towa­rzy­skiego „Park” i „Sto­doła”. Nagle w roku 1988 otrzy­ma­łem pro­po­zy­cję popro­wa­dze­nia zajęć tanecz­nych w histo­rycz­nym już Klubie Osie­dlo­wym „Dolinka” przy ul. Puław­skiej 257 (teraz tam stoi wielki blok). Po krót­kim namy­śle, razem z Mar­kiem Wdow­czykiem i Agnieszką Wdow­czyk (wów­czas jesz­cze Orna­tow­ską) zaczę­li­śmy uczyć tańca i oka­zało się, że jestem do tego stwo­rzony. Już na pierw­szym tur­nieju trzy moje pary zakwa­li­fi­ko­wały się do finału zaj­mu­jąc 2, 3 i 5 miej­sce. Byłem tak szczę­śliwy, że naj­lżej­szą tan­cerkę nosi­łem na rękach a wszy­scy dostali wiel­kie cze­ko­lady.

W 2013 roku przy­pada rocz­nica 25.lecia ist­nie­nia zespołu „HAND to HAND” i „kiedy spoj­rzę w tamte lata co minęły” to jestem dumny, że zain­te­re­so­wa­łem tańcem tak wiele osób, można nawet powie­dzieć, że kilka poko­leń. Duża cześć moich absol­wen­tów tańczy do dziś jako zawo­dowi tan­ce­rze lub pra­cuje jako instruk­to­rzy, tre­ne­rzy tańca!

Chęt­nie pro­wa­dzę dys­ko­teki i bale dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Od lat z pasją przy­go­to­wuję nie­po­wta­rzalne cho­re­ogra­fie „Polo­neza” dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Już ponad 15 lat orga­ni­zuję Tur­nieje Taneczne. Każdy może wziąć w nich udział, zarówno tan­ce­rze począt­ku­jący jaki i bardzo zaawan­so­wani. Imprezy te cieszą się ogromną popu­lar­no­ścią wśród dzieci i mło­dzieży, gdyż prawie każdy wyjeż­dża z pucha­rem, meda­lem lub dyplo­mem.

Kilka faktów:

 • Tan­cerz tańca towa­rzy­skiego w latach 1986–1989
 • Instruk­tor tańca towa­rzy­skiego od 1993 roku
 • Instruk­tor tańca spor­to­wego od 1996 roku
 • Sekre­tarz Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca w latach 1992–1996 i 2004–2008
 • Czło­nek Zarządu Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca od 2008 roku
 • Skarb­nik Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego w latach 1999–2002
 • Nagrody Zarządu Dziel­nicy Moko­tów w latach 2001, 2002, 2003 za upo­wszech­nia­nie kul­tury fizycz­nej i sportu (w kolej­nych latach Zarząd Dziel­nicy zaprze­stał przy­zna­wa­nia nagród w tej dzie­dzi­nie)
 • Odz­naka Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci „Przy­ja­ciel Dziecka”
 • Sędzia kra­jowy od 1993 roku
 • Sędzia mię­dzy­na­ro­dowy od 2004 roku

Informacje