zajęcia dla dzieci i młodzieży

Mix Dance

Mix Dance to forma zajęć, na których w formie zabawy uczymy tańca disco, hip hop i jazzu z ele­men­tami tańca kla­sycz­nego oraz rytmiki. Taki mix stylów, zabawa połączona z nauką choreografii. Dzieci, nauczą się poru­szać z gra­cją i ele­gan­cją, nabiorą pla­stycz­nych ruchów i gib­ko­ści, roz­winą swoje umie­jęt­no­ści oraz koor­dy­na­cję. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci od 3 roku życia

Gdzie?

Mix Dance uczymy na Mokotowie i Ursynowie:

 • CH LAND ul. Wałbrzyska 11, sala 218 i 75
 • SP Nr 33, ul. Cieszyńska 8
 • SP Nr 46, ul. Wałbrzyska 5
 • SP Nr 107, ul. Nowoursynowska 210/212
 • SP Nr 146, ul. Domaniewska 33
 • SP Nr 271, ul. Niegocińska 2
 • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Mag­da­lena Iwa­nicka (Pasi)

Instruk­tor tańca, instruktor Jumping Frog, pro­wa­dzi lek­cje Jaz­z’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ografie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.

Naukę tańca roz­po­częła mając 8 lat w zespole „HAND to HAND”, z któ­rym jest zwią­zana do dziś. Swoją przy­godę zaczy­nała od nauki Disco Dance, Jazzu oraz Hip Hopu póź­niej doszły inne style takie jak Modern Jazz, Bro­dway Jazz, Taniec Towa­rzy­ski czy Che­er­le­ading. Swoją wie­dzę zdo­by­wała i kształ­ciła u wielu zna­ko­mi­tych peda­go­gów. Należą do nich: Jacek Sen­ne­wald, Wal­de­mar Woź­nak, Jaro­sław Kona­siuk, Milena Jur­czyk, Elż­beta Szlu­fik – Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak, Justyna Szlu­fik, Jolanta Wdow­czyk, Andrzej Łukom­ski, Anna Wie­lo­gór­ska, Irina Nowa­kow­ska, Kata­rzyna Ska­wiń­ska, Monika Moskwa, Luciano Di Natale, Ste­phen Shane, Hanna Choj­nacka.

W 2010 roku ukoń­czyła Instruk­torki Kurs Kwa­li­fi­ka­cyjny z dzie­dziny tańca jaz­zo­wego przy Mazo­wiec­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki. W tym samym roku została Sędziną Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca i oce­nia zawod­ni­ków na tur­nie­jach naj­wyż­szej rangi w Pol­sce.

Tań­cząc Disco Dance Fre­estyle została Wice­mi­strzy­nią Pol­ski w tej dys­cy­pli­nie. Oprócz tego wraz z zespo­łem zdo­była wiele Mistrzostw Pol­ski w kate­go­riach Show Dance, Disco Dance oraz główne nagrody i wyróż­nie­nie na festi­wa­lach i prze­glą­dach tanecz­nych m.in. Złota Muszelka Wigier, Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Pio­senki i Tańca w Koni­nie.

Oprócz pro­wa­dze­nia zajęć od kilku lat jest tan­cerką grupy Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa. Razem z nią tań­czy na meczach m.in. AZS Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Plus Liga, Sió­demka Legio­nowo – Orlen Liga, KPR Legio­nowo – PGNiG Super­liga piłki ręcz­nej męż­czyzn. Jest ofi­cjalną che­er­le­aderką dru­żyny fut­bolu ame­ry­kań­skiego War­saw Eagles. Nie obce są jej występy na naj­więk­szych obiek­tach spor­to­wych w Pol­sce (Sta­dion Naro­dowy w War­sza­wie, Pepsi Arena War­szawa, Tor­war War­szawa, Atlas Arena Łódź, Sta­dion Polo­nii War­szawa) oraz w tele­wi­zji m.in. kon­cert „Hit Biało Czer­wo­nych” w TVP 2. W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 tan­cerka Syl­we­stro­wej Mocy Prze­bo­jów na Pl. Kon­sty­tu­cji i w tele­wi­zji Pol­sat. Pod­czas Euro 2012 tan­cerka w War­szaw­skiej Stre­fie Kibica oraz Adi­das Zone.

Od 2008 roku instruk­tor i cho­re­ograf w Zespole Tanecz­nym „HAND to HAND”. Jej pod­opieczni zdo­byli wiele tytu­łów Mistrzow­skich w for­ma­cjach, mini for­ma­cjach jak i rów­nież w pre­zen­ta­cjach solo­wych i duetach. Zdo­by­wają laury zarówno w Pol­sce jak i poza gra­ni­cami kraju, m. in. Puchar Pol­ski i Mistrzo­stwo Pol­ski PZTSport w kat. Show Dance 2010, 2011, 2012, Hro­no­vskie Jablicko 2013. Od 2012 roku Magda współ­pra­cuje rów­nież z grupą Swing Dance Stu­dio oraz firmą Spor­towa Przy­goda gdzie pro­wa­dzi zaję­cia z naj­młod­szymi w przed­szko­lach.

Taniec jest jej naj­więk­szą pasją i spo­so­bem na życie. Praca z dziećmi daje jej mnó­stwo satys­fak­cji co widać w two­rzo­nych przez nią cho­re­ografiach i atmos­fe­rze jaka panuje na zaję­ciach. Na sali jest sta­now­cza i wyma­ga­jąca ale i tak dzieci uwiel­biają zaję­cia z panią Pasi.

Jacek Sen­ne­wald

Zało­ży­ciel Zespołu tanecznego „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”,  sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Tańca, członek Zarządu Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. 

Zaczęło się dawno, dawno temu na kur­sach tańca towa­rzy­skiego u Pana Mariu­sza Sikor­skiego. Potem był Klub Tańca Towa­rzy­skiego „Park” i „Sto­doła”. Nagle w roku 1988 otrzy­ma­łem pro­po­zy­cję popro­wa­dze­nia zajęć tanecz­nych w histo­rycz­nym już Klubie Osie­dlo­wym „Dolinka” przy ul. Puław­skiej 257 (teraz tam stoi wielki blok). Po krót­kim namy­śle, razem z Mar­kiem Wdow­czykiem i Agnieszką Wdow­czyk (wów­czas jesz­cze Orna­tow­ską) zaczę­li­śmy uczyć tańca i oka­zało się, że jestem do tego stwo­rzony. Już na pierw­szym tur­nieju trzy moje pary zakwa­li­fi­ko­wały się do finału zaj­mu­jąc 2, 3 i 5 miej­sce. Byłem tak szczę­śliwy, że naj­lżej­szą tan­cerkę nosi­łem na rękach, a wszy­scy dostali wiel­kie cze­ko­lady.

W 2018 roku świętowaliśmy rocz­nicę 30.lecia ist­nie­nia „HAND to HAND” i „kiedy spoj­rzę w tamte lata co minęły” to jestem dumny, że zain­te­re­so­wa­łem tańcem tak wiele osób, można nawet powie­dzieć, że kilka poko­leń. Duża cześć moich absol­wen­tów tańczy do dziś jako zawo­dowi tan­ce­rze lub pra­cuje jako instruk­to­rzy, tre­ne­rzy tańca!

Chęt­nie pro­wa­dzę dys­ko­teki i bale dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Od lat z pasją przy­go­to­wuję nie­po­wta­rzalne cho­re­ogra­fie „Polo­neza” dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Już ponad 15 lat orga­ni­zuję Tur­nieje Taneczne. Każdy może wziąć w nich udział, zarówno tan­ce­rze począt­ku­jący jaki i bardzo zaawan­so­wani. Imprezy te cieszą się ogromną popu­lar­no­ścią wśród dzieci i mło­dzieży, gdyż prawie każdy wyjeż­dża z pucha­rem, meda­lem lub dyplo­mem.

Kilka faktów:

 • Tan­cerz tańca towa­rzy­skiego w latach 1986–1989
 • Instruk­tor tańca towa­rzy­skiego od 1993 roku
 • Instruk­tor tańca spor­to­wego od 1996 roku
 • Sekre­tarz Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca w latach 1992–1996 i od roku 2004
 • Czło­nek Założyciel Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca 
 • Czło­nek Założyciel Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego
 • Skarb­nik Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego w latach 1999–2002
 • Nagrody Zarządu Dziel­nicy Moko­tów w latach 2001, 2002, 2003 za upo­wszech­nia­nie kul­tury fizycz­nej i sportu (w kolej­nych latach Zarząd Dziel­nicy zaprze­stał przy­zna­wa­nia nagród w tej dzie­dzi­nie)
 • Odz­naka Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci „Przy­ja­ciel Dziecka”
 • Sędzia kra­jowy od 1993 roku
 • Sędzia mię­dzy­na­ro­dowy od 2004 roku

Informacje

Skip to content