jak wybrać zajęcia

Dzieci w wieku 3–6 lat

zapra­szamy na zaję­cia dla naj­młod­szych. Nau­czą się poru­szać z gra­cją i ele­gan­cją, nabiorą pla­stycz­nych ruchów i gib­ko­ści, roz­winą swoje umie­jęt­no­ści oraz koor­dy­na­cję. Jest to forma zabawy z wyko­rzy­sta­niem ryt­miki, ćwi­czeń gib­ko­ścio­wy­ch/roz­cią­ga­ją­cych i ele­men­tów tańca kla­sycz­nego, który sta­nowi pod­stawę dla innych tech­nik tanecz­nych. Już na początku grud­nia dzieci wystą­pią na swoim pierw­szym kon­cer­cie dla rodzi­ców!

Dzieci w wieku 7–11 lat

zapra­szamy do grup począt­ku­ją­cy­ch i średnio zaawansowanych gdzie poprzez zabawę i zdrowe „zmę­cze­nie się” poznają ele­menty tańca nowo­cze­snego, kla­syki i jazzu z domieszką popu­lar­nych ryt­mów disco połą­czone w układy zespo­łowe (choreografie). Dzieci roz­winą ryt­micz­ność, gib­kość (roz­cią­gnię­cie), koor­dy­na­cję ruchową oraz ogólną spraw­ność fizyczną.

Star­szych i zaawan­so­wa­nych

zapra­szamy do grup Jazz, Disco Dance Hip Hop i Modern.
Będzie­cie mogli wystę­po­wać na zawo­dach, tur­nie­jach i poka­zach tanecz­nych pre­zen­tu­jąc cho­re­ogra­fii tańca nowo­cze­snego jazz, modern, disco w for­mie soló­wek, duetów, mini for­ma­cji i for­ma­cji.

Je­żeli masz kło­pot z wybra­niem zaję­ć,

tech­niki tańca naj­pierw przyjdź na zaję­cia dowol­nej grupy w Twoim prze­dziale wie­ko­wym i poćwicz. Na pewno uła­twi Ci to pod­ję­cie decy­zji. Mamy tak wiele grup, że na pewno znaj­dziesz coś dla sie­bie. Kto wie, może nawet odnaj­dziesz się w nie­jed­nej tech­nice tanecz­nej. Ofe­ru­jemy jazz, modern, disco, hip hop a nawet tre­ningi gim­na­styki połą­czonej z akro­ba­tyką, któ­rej ele­menty są wyko­rzy­sty­wane w tańcu.

Każde zaję­cia na pewno będzie wiele łączyć. Na początku będą pole­gać na roz­ru­sza­niu ciała, izo­la­cji, nada­niu mu pla­stycz­no­ści i ela­stycz­no­ści, więc np. roz­cią­ga­nie będzie nie­od­łącz­nym czyn­ni­kiem zajęć nie­za­leż­nie czy to będzie jazz czy też hip hop. Następ­nie zaczną się kroki, figury cha­rak­te­ry­styczne dla kon­kret­nej tech­niki tańca, które będą posze­rzać Twoje umie­jęt­no­ści i wie­dzę. Poznasz pro­fe­sjo­nalne nazew­nic­two taneczne, a do tego zaob­ser­wu­jesz nie­sa­mo­witą satys­fak­cję z postę­pów i moż­li­wo­ści wła­snego ciała.

Za­pra­szamy na ZAJĘCIA!!!

Dołącz do Nas i czerp nie tylko ogromną pasję, ale wie­dzę jaką teraz ciężko nabyć w świe­cie prze­peł­nio­nym marną jako­ścią.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Informacje

Skip to content