pokazy i eventy

Obsługujemy

 • im­prezy ple­ne­rowe (festyny, pik­niki itp.)
 • im­prezy spor­towe i kul­tu­ral­ne­
 • im­prezy pro­mo­cyjne i tar­gi­
 • przed­sta­wie­nia teatral­ne­

Proponujemy

 • pro­gramy solowe, duety, mini for­ma­cje, for­ma­cje oraz wido­wi­ska tanecz­ne­
 • pro­gramy arty­styczne wg życze­nia orga­ni­za­to­rów impre­z
 • pro­gramy taneczne do muzyki wska­za­nej przez zle­ce­nio­daw­có­w
 • u­dział w nagra­niach tele­dy­sków, fil­mów rekla­mo­wych i fabu­lar­ny­ch

Charakteryzujemy się

 • po­łą­cze­niem tańca nowo­cze­snego z ele­men­tami gim­na­stycz­ny­mi­
 • dużą dyna­mi­ką­
 • róż­no­rod­no­ścią stro­jó­w
 • do­świad­cze­niem i nie­za­wod­no­ścią­

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Informacje

Skip to content