zajęcia dla dorosłych

Fitness na tram­po­li­nach

Fitness na tram­po­li­nach Jum­ping Frog w War­sza­wie

Nowy rodzaj zajęć typu fitness, na których ćwiczy się przy użyciu trampolin. Fitness na trampolinach, zwany też Jumping Frog, to super zabawa! Warszawa oszalała na punkcie fitnessu na trampolinach! Jumping Frog to dotlenienie tkanek, szybszy przepływ krwi, wydzielanie większej ilości endorfiny czy zwiększanie pojemności płuc! Podczas zajęć na trampolinach pracują mięśnie głębokie – tułów, kręgosłup oraz mięśnie brzucha (wzmacnia się kręgosłup), pośladki i uda (Jumping Frog redukuje cellulit)!

W czasie zajęć na tram­po­li­nach, możesz spo­dzie­wać się:

  • wysiłku fizycz­nego połą­czo­nego z dobrą zabawą,
  • 1000 brzusz­ków w ciągu pół godziny!
  • braku obcią­że­nia stawów,
  • sku­tecz­nego spo­sobu na utratę zbęd­nych kilo­gra­mów,
  • zmniej­sze­nia poziom stresu oraz odprę­że­nia

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy

Prowadzący

Zajęcia pro­wa­dzi Klaudia Kalinowska

BĄDŹ FIT i JUMP, JUMP!!!

Dla kogo zaję­cia Jum­ping Frog?

Dla dla Pań i Panów oraz osób powy­żej 18 roku życia, którzy chcą spalić tkankę tłusz­czową, wzmoc­nić mię­śnie nie obcią­ża­jąc przy tym stawów i dobrze się bawić.

Jum­ping Frog Gold

To zajęcia przewidziane dla osób 50+, z nadwagą oraz tych, którzy chcieliby swoją przygodę z Jumping Frog zacząć od lżejszych ćwiczeń.

Tabata na trampolinach

Zajęcia składają się z sekwencji intensywnych, interwałowych ćwiczeń przeplatanych krótkimi chwilami przerwy. Jest to trening ukierunkowany na spalanie tkanki tłuszczowej. Zajęcia przyspieszają metabolizm oraz poprawiają wydajność organizmu.

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Klau­dia Kalinowska

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­to­rów Zumba Instruc­tor Network. Była tan­cerka zawo­dowa tańców laty­no­skich. Taniec jest jej pasją od dziecka, swoją przy­godę z tańcem roz­po­częła mając zale­d­wie 5 lat. Nale­żała do wielu for­ma­cji tanecz­nych takich jak: „Luzik”, „Luz”, „Volt” – w Egur­rola Dance Studio, „Groove Up”, „Los Baila­do­res” zwanej obec­nie Rewia Tan­ce­rze.pl, „Sal­sHall Orto­dox”.

Uczęsz­czała do naj­lep­szej w Polsce sekcji aero­biku spor­to­wego w Szkole Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego. W swoim dorobku tanecz­nym uczest­ni­czyła w: corocz­nych Mistrzo­stwach Polski, Mistrzo­stwach Świata, w licz­nych wystę­pach tele­wi­zyj­nych w pro­gra­mach takich jak: „Syl­we­ster z Jedynką”, „Mini Play­back Show”, „5–10-15”, BBC pro­mu­ją­cym Sto­licę, na kon­cer­tach Majki Jeżow­skiej, Gro­ove­bu­sterz, Ramony Rey oraz brała udział w licz­nych poka­zach, tur­nie­jach i w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.

Poch­wa­lić się może zna­jo­mo­ścią i umie­jęt­no­ścią wielu stylów tańca, które wyko­rzy­stuje na swoich zaję­ciach tj.: Disco Dance, Disco Show, Taniec Nowo­cze­sny, Jazz, Hip Hop, Dance Vide­oklip, Can Can, Dan­ce­hall, Samba Bra­zy­lij­ska Rewiowa, Afro, Salsa solo, Taniec Brzu­cha, Taniec Hawaj­ski – Hula, Reg­ga­eton, Taniec indyj­ski. Pogodna i zawsze uśmiech­nięta, pra­gnąca poma­gać innym ludziom. Wyróż­nia się dużą wyobraź­nią ruchową i kre­atyw­no­ścią.

Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.

Informacje

Skip to content