instruktorzy

Nasi instruktorzy

Poznaj naszych instruktorów

Jacek Sen­ne­wald

Zało­ży­ciel Zespołu i Szkoły Tańca „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”. Sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Tańca, Członek Zarządu Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu

Mag­da­lena Iwa­nicka (Pasi)

Instruk­tor tańca, pro­wa­dzi lekcje Jazz’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ogra­fie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.

Joanna Fituch

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes. Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­ją­ca…

Marcin Konecki

Tan­cerz, instruk­tor tańca, cho­re­ograf. Pro­wa­dzi zaję­cia z Latino, Sexy Dance, Rock and Roll’a oraz tańca użyt­ko­wego Disco w parach. Tańczy od 8 roku życia, od początku do dziś zwią­zany z Rock and Rollem. Ciężka praca i wytrwa­łość opła­cała się.

Anna i Piotr Mako­wieccy

Anna i Piotr Mako­wieccy – mał­żeń­stwo, które połą­czyła wspólna pasja – taniec. To nie­zwy­kle cha­ry­zma­tyczni instruk­torzy, ich cier­pli­wość i wyjąt­kowo meto­dyczny sposób pro­wa­dze­nia zajęć spra­wiają, że kur­sanci zako­chują się w tańcu. Wycho­wan­ko­wie Anny i Piotra to obec­nie naj­lepsi w Polsce tre­ne­rzy i cho­re­ografowie wielu tech­nik tanecz­nych.

Agnieszka Kurek

Instruk­tor fit­ness, fit­ness na tram­po­li­nach, tańca jazz, disco, hip hop, street dance. Absol­wentka Zespołu Tanecz­nego „HAND to HAND” Jacka Sen­ne­walda oraz grupy „Spin” Beaty Woj­cie­chow­skiej. Peda­gog przedmiotu obo­wiąz­ko­wego – taniec w Pry­wat­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 114.

Bar­bara Ilczuk

Roz­tań­czony filo­log – z wykształ­ce­nia rusy­cystka, z pasji i natury nauczy­cielka tańca. Super prak­tyk – doświad­czona instruk­torka i tan­cerka tańca orien­tal­nego. Od 2005 roku pomaga kobie­tom zgłę­biać tajm­nice i radość naj­bar­dziej kobie­cej tech­niki tanecz­nej.

Klau­dia Kali­now­ska

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­torów Zumba Instruc­tor Network. Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii.

Justyna Kryś

Przy­godę z siłow­nią i spor­tem zaczęła 5 lat temu, lecz aktu­al­nie to taniec zaj­muje więk­szą część jej życia. Jej pierw­szą moty­wa­cją była poprawa syl­wetki, ale rów­nież naprawa poczu­cia wła­snej war­to­ści. Wła­śnie wtedy zaczęła przy­godę z tre­nin­giem Twer­kout Fit­ness i chwile póź­niej została jego tre­nerką.

Kata­rzyna Lewan­dow­ska

Z wykształ­ce­nia Fizjo­te­ra­peutka. Przy­godę z tańcem roz­po­częła w 2003 roku w kosza­liń­skiej grupie Top toys. Wraz z grupą zdo­by­wała czo­łowe miej­sca na kra­jo­wych tur­nie­jach oraz mistrzo­stwach Polski. Od 2007 roku mieszka oraz tre­nuje dzieci i mło­dzież w War­sza­wie, głów­nie w tech­nice Hip hop.

Monika Majewska

„Jako tan­cerka chcę inspi­ro­wać innych, a jako nauczy­ciel poszu­kuję tego co ukryte w duszy każ­dego tan­ce­rza i pró­buję to wydo­być. ” Neli posta­wiła swoje pierw­sze taneczne kroki w 2009 roku. Zaczęła od hip-hop dance, potem odkryła pop­ping. W trak­cie swojej tanecz­nej kariery odwie­dziła naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­dowe eventy i uczyła się od pio­nie­rów tańca na świe­cie.

Julia Gołebiewska

Dyplomowany instruktor sportu ze specjalizacją taniec jazzowy. Swoją technikę doskonaliła od najmłodszych lat w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku oraz ucząc się od różnych choreografów technik tańca jazzowego, modernowego, hip-hop a nawet disco dance.

Jacek Sen­ne­wald

Zało­ży­ciel Zespołu tanecznego „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”,  sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Tańca, członek Zarządu Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. 

Zaczęło się dawno, dawno temu na kur­sach tańca towa­rzy­skiego u Pana Mariu­sza Sikor­skiego. Potem był Klub Tańca Towa­rzy­skiego „Park” i „Sto­doła”. Nagle w roku 1988 otrzy­ma­łem pro­po­zy­cję popro­wa­dze­nia zajęć tanecz­nych w histo­rycz­nym już Klubie Osie­dlo­wym „Dolinka” przy ul. Puław­skiej 257 (teraz tam stoi wielki blok). Po krót­kim namy­śle, razem z Mar­kiem Wdow­czykiem i Agnieszką Wdow­czyk (wów­czas jesz­cze Orna­tow­ską) zaczę­li­śmy uczyć tańca i oka­zało się, że jestem do tego stwo­rzony. Już na pierw­szym tur­nieju trzy moje pary zakwa­li­fi­ko­wały się do finału zaj­mu­jąc 2, 3 i 5 miej­sce. Byłem tak szczę­śliwy, że naj­lżej­szą tan­cerkę nosi­łem na rękach, a wszy­scy dostali wiel­kie cze­ko­lady.

W 2018 roku świętowaliśmy rocz­nicę 30.lecia ist­nie­nia „HAND to HAND” i „kiedy spoj­rzę w tamte lata co minęły” to jestem dumny, że zain­te­re­so­wa­łem tańcem tak wiele osób, można nawet powie­dzieć, że kilka poko­leń. Duża cześć moich absol­wen­tów tańczy do dziś jako zawo­dowi tan­ce­rze lub pra­cuje jako instruk­to­rzy, tre­ne­rzy tańca!

Chęt­nie pro­wa­dzę dys­ko­teki i bale dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Od lat z pasją przy­go­to­wuję nie­po­wta­rzalne cho­re­ogra­fie „Polo­neza” dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Już ponad 15 lat orga­ni­zuję Tur­nieje Taneczne. Każdy może wziąć w nich udział, zarówno tan­ce­rze począt­ku­jący jaki i bardzo zaawan­so­wani. Imprezy te cieszą się ogromną popu­lar­no­ścią wśród dzieci i mło­dzieży, gdyż prawie każdy wyjeż­dża z pucha­rem, meda­lem lub dyplo­mem.

Kilka faktów:

 • Tan­cerz tańca towa­rzy­skiego w latach 1986–1989
 • Instruk­tor tańca towa­rzy­skiego od 1993 roku
 • Instruk­tor tańca spor­to­wego od 1996 roku
 • Sekre­tarz Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca w latach 1992–1996 i od roku 2004
 • Czło­nek Założyciel Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca 
 • Czło­nek Założyciel Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego
 • Skarb­nik Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego w latach 1999–2002
 • Nagrody Zarządu Dziel­nicy Moko­tów w latach 2001, 2002, 2003 za upo­wszech­nia­nie kul­tury fizycz­nej i sportu (w kolej­nych latach Zarząd Dziel­nicy zaprze­stał przy­zna­wa­nia nagród w tej dzie­dzi­nie)
 • Odz­naka Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci „Przy­ja­ciel Dziecka”
 • Sędzia kra­jowy od 1993 roku
 • Sędzia mię­dzy­na­ro­dowy od 2004 roku

Mag­da­lena Iwa­nicka (Pasi)

Instruk­tor tańca, instruktor Jumping Frog, pro­wa­dzi lek­cje Jaz­z’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ografie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.

Naukę tańca roz­po­częła mając 8 lat w zespole „HAND to HAND”, z któ­rym jest zwią­zana do dziś. Swoją przy­godę zaczy­nała od nauki Disco Dance, Jazzu oraz Hip Hopu póź­niej doszły inne style takie jak Modern Jazz, Bro­dway Jazz, Taniec Towa­rzy­ski czy Che­er­le­ading. Swoją wie­dzę zdo­by­wała i kształ­ciła u wielu zna­ko­mi­tych peda­go­gów. Należą do nich: Jacek Sen­ne­wald, Wal­de­mar Woź­nak, Jaro­sław Kona­siuk, Milena Jur­czyk, Elż­beta Szlu­fik – Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak, Justyna Szlu­fik, Jolanta Wdow­czyk, Andrzej Łukom­ski, Anna Wie­lo­gór­ska, Irina Nowa­kow­ska, Kata­rzyna Ska­wiń­ska, Monika Moskwa, Luciano Di Natale, Ste­phen Shane, Hanna Choj­nacka.

W 2010 roku ukoń­czyła Instruk­torki Kurs Kwa­li­fi­ka­cyjny z dzie­dziny tańca jaz­zo­wego przy Mazo­wiec­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki. W tym samym roku została Sędziną Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca i oce­nia zawod­ni­ków na tur­nie­jach naj­wyż­szej rangi w Pol­sce.

Tań­cząc Disco Dance Fre­estyle została Wice­mi­strzy­nią Pol­ski w tej dys­cy­pli­nie. Oprócz tego wraz z zespo­łem zdo­była wiele Mistrzostw Pol­ski w kate­go­riach Show Dance, Disco Dance oraz główne nagrody i wyróż­nie­nie na festi­wa­lach i prze­glą­dach tanecz­nych m.in. Złota Muszelka Wigier, Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Pio­senki i Tańca w Koni­nie.

Oprócz pro­wa­dze­nia zajęć od kilku lat jest tan­cerką grupy Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa. Razem z nią tań­czy na meczach m.in. AZS Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Plus Liga, Sió­demka Legio­nowo – Orlen Liga, KPR Legio­nowo – PGNiG Super­liga piłki ręcz­nej męż­czyzn. Jest ofi­cjalną che­er­le­aderką dru­żyny fut­bolu ame­ry­kań­skiego War­saw Eagles. Nie obce są jej występy na naj­więk­szych obiek­tach spor­to­wych w Pol­sce (Sta­dion Naro­dowy w War­sza­wie, Pepsi Arena War­szawa, Tor­war War­szawa, Atlas Arena Łódź, Sta­dion Polo­nii War­szawa) oraz w tele­wi­zji m.in. kon­cert „Hit Biało Czer­wo­nych” w TVP 2. W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 tan­cerka Syl­we­stro­wej Mocy Prze­bo­jów na Pl. Kon­sty­tu­cji i w tele­wi­zji Pol­sat. Pod­czas Euro 2012 tan­cerka w War­szaw­skiej Stre­fie Kibica oraz Adi­das Zone.

Od 2008 roku instruk­tor i cho­re­ograf w Zespole Tanecz­nym „HAND to HAND”. Jej pod­opieczni zdo­byli wiele tytu­łów Mistrzow­skich w for­ma­cjach, mini for­ma­cjach jak i rów­nież w pre­zen­ta­cjach solo­wych i duetach. Zdo­by­wają laury zarówno w Pol­sce jak i poza gra­ni­cami kraju, m. in. Puchar Pol­ski i Mistrzo­stwo Pol­ski PZTSport w kat. Show Dance 2010, 2011, 2012, Hro­no­vskie Jablicko 2013. Od 2012 roku Magda współ­pra­cuje rów­nież z grupą Swing Dance Stu­dio oraz firmą Spor­towa Przy­goda gdzie pro­wa­dzi zaję­cia z naj­młod­szymi w przed­szko­lach.

Taniec jest jej naj­więk­szą pasją i spo­so­bem na życie. Praca z dziećmi daje jej mnó­stwo satys­fak­cji co widać w two­rzo­nych przez nią cho­re­ografiach i atmos­fe­rze jaka panuje na zaję­ciach. Na sali jest sta­now­cza i wyma­ga­jąca ale i tak dzieci uwiel­biają zaję­cia z panią Pasi.

Joanna Fituch

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­jąca w ramach prak­tyk szkol­nych w spek­ta­klach bale­to­wych takich jak „Jezioro łabę­dzie”, „Śpiąca kró­lewna”, „Czer­wony Kap­tu­rek”. Po ukoń­cze­niu szkoły zwią­zana między innym z War­szaw­ską Operą Kame­ralną, Teatrem Rampa, Fil­har­mo­nią Naro­dową, mająca w swoim dorobku rów­nież udział w pro­jek­tach np. wide­okli­pie do pio­senki Agnieszki Chy­liń­skiej „Krzy­czę, jestem”.

Marcin Konecki

Tancerz, instruktor tańca, choreograf. Prowadzi zajęcia z Latino, Sexy Dance, Rock and Roll’a oraz tańca użytkowego Disco w parach.

Tańczy od 8 roku życia, od początku do dziś związany z Rock and Rollem. Ciężka praca i wytrwałość opłacała się. Został 3 krotnym zwycięzcą Międzynarodowego konkursu Rock and Rolla im. Billa Haleya w 2004, 2011 i 2014 roku. Równocześnie tańczył Boogie Woogie. W tym stylu nie był gorszy, wielokrotnie wygrywał turnieje w kraju. W późniejszym wieku zaczął tańczyć taniec nowoczesny i Latino. Dzięki temu mógł pracować jako tancerz i choreograf przy pokazach tanecznych, pokazach mody i produkcjach telewizyjnych tj. reklamach, teledyskach, filmach. Najnowszym sukcesem jest choreografia do filmu „Zjednoczone Stany Miłości” w reżyserii Tomasza Wasilewskiego.

Anna i Piotr Mako­wieccy

Anna i Piotr pra­cują razem od ponad 24 lat, obec­nie uczą tańca West Coast Swing. Są nie­zwy­kle cha­ry­zma­tyczni instruk­to­rzy, ich cier­pli­wość i wyjąt­kowo meto­dyczny sposób pro­wa­dze­nia zajęć spra­wiają, że kur­sanci zako­chują się w West Coast Swing już po pierw­szych zaję­ciach a poczu­cie humoru zjed­nuje im sym­pa­tię ludzi.

West Coast Swing to ich druga po Boogie Woogie taneczna pasja, którą sta­rają się zaszcze­pić wśród pol­skich tan­ce­rzy. Stale roz­wi­jają się jako instruk­to­rzy ucząc się od naj­lep­szych ame­ry­kań­skich nauczy­cieli na warsz­ta­tach w Euro­pie i USA. Są pio­nie­rami tego stylu w Polsce, jako pierwsi zapro­sili do naszego kraju nauczy­cieli z USA. Są wspó­łor­ga­ni­za­to­rami pierw­szego w Polsce festi­walu „Warsaw Swing”, pod­czas któ­rego na par­kie­cie spo­ty­kają się tan­ce­rze WCS z całego świata. Obec­nie pod nazwą Warsaw Swing kryje się cała seria warsz­ta­tów i imprez orga­ni­zo­wa­nych prze Anię i Piotra.

Agnieszka Kurek

Instruk­tor fit­ness, fit­ness na tram­po­li­nach, tańca jazz, disco, hip hop, street dance. Absol­wentka Zespołu Tanecz­nego „HAND to HAND” Jacka Sen­ne­walda oraz grupy „Spin” Beaty Woj­cie­chow­skiej. Peda­gog przedmiotu obo­wiąz­ko­wego – taniec w Pry­wat­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 114. Tan­cerka Polo­nia Ballet VERTIGO w Por­tu­ga­lii (326 spek­ta­kli). Cho­re­ograf i instruk­tor Dzie­cię­cego Teatru Muzycz­nego GAFFA musi­cali: „Kwiaty we wło­sach”, „Cyro­graf”, „PRL”, „Mamma Mia”, „Jutro minęło…” Cho­re­ograf arty­stów z Polski jak i zagra­nicy m.in. Ramona Rey, Kaen, Gro­ove­bu­sterz. W „HAND to HAND” pro­wa­dzi zaję­cia: Mix Dance, Hip Hop, Fresh Kids, Fit­ness na tram­po­li­nach oraz for­ma­cję Flow Dance.Instruk­tor fit­ness, fit­ness na tram­po­li­nach, tańca jazz, disco, hip hop, street dance. Absol­wentka Zespołu Tanecz­nego „HAND to HAND” Jacka Sen­ne­walda oraz grupy „Spin” Beaty Woj­cie­chow­skiej. Peda­gog przedmiotu obo­wiąz­ko­wego – taniec w Pry­wat­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 114. Tan­cerka Polo­nia Ballet VERTIGO w Por­tu­ga­lii (326 spek­ta­kli). Cho­re­ograf i instruk­tor Dzie­cię­cego Teatru Muzycz­nego GAFFA musi­cali: „Kwiaty we wło­sach”, „Cyro­graf”, „PRL”, „Mamma Mia”, „Jutro minęło…” Cho­re­ograf arty­stów z Polski jak i zagra­nicy m.in. Ramona Rey, Kaen, Gro­ove­bu­sterz. W „HAND to HAND” pro­wa­dzi zaję­cia: Mix Dance, Hip Hop, Fresh Kids, Fit­ness na tram­po­li­nach oraz for­ma­cję Flow Dance.

Bar­bara Ilczuk

Roz­tań­czony filo­log – z wykształ­ce­nia rusy­cystka, z pasji i natury nauczy­cielka tańca.

Super prak­tyk – doświad­czona instruk­torka i tan­cerka tańca orien­tal­nego. „Spe­cialty Teacher for Orien­tal/ Middle Eastern Dance and Egyp­tian Fol­klore” – cer­ti­fied by Prof. Hassan Khalil ISOC – INTERNATIONAL SARAY OF ORIENTAL CULTURE, CAIRO-EGYPT”. Od 2005 roku pomaga kobie­tom zgłę­biać tajm­nice i radość naj­bar­dziej kobie­cej tech­niki tanecz­nej.

Natu­ral­nie kobieca, wyma­ga­jąca, ale przede wszyst­kim wspie­ra­jąca. Każda z uczen­nic jest dla niej ważna. Świet­nie moty­wu­jąca. Swoje suk­cesy liczy roz­wo­jem swoich uczen­nic. Nauka tańca to dla niej nauka o sobie samym, swoim ciele, swoich pra­gnie­niach, swoich emo­cjach, prze­strzeń, gdzie rze­czy­wi­stość i fan­ta­zja mogą two­rzyć har­mo­nię.

Kre­atywna. Sku­teczna i pro­fe­sjo­nalna we wszyst­kich swoich pro­jek­tach arty­stycz­nych. Otwarta na różne formy wyrazu arty­stycz­nego. Współ­pra­co­wała z Mał­go­rzatą Matu­szew­ską (jedną z naj­lep­szych pol­skich tan­ce­rek fla­menco) i jej Teatrem Tańca, zaowo­co­wało to główną rolą w spek­taklu i filmie TT NTF „Miasto Syren – Nocny Pociąg „(2012). W 2013 roku przy udziale swojej grupy Tribal The­ater wysta­wiła spek­takl „Ragana” (2013). Głów­nym nurtem jej zain­te­re­so­wań tanecz­nych pozo­staje jednak kla­syczny taniec orien­talny i folk­lor arab­ski (egip­ski). Podró­żuje do Egiptu, by nie­ustan­nie szko­lić swój warsz­tat taneczny u źródeł.

Klau­dia Kalinowska

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­to­rów Zumba Instruc­tor Network. Była tan­cerka zawo­dowa tańców laty­no­skich. Taniec jest jej pasją od dziecka, swoją przy­godę z tańcem roz­po­częła mając zale­d­wie 5 lat. Nale­żała do wielu for­ma­cji tanecz­nych takich jak: „Luzik”, „Luz”, „Volt” – w Egur­rola Dance Studio, „Groove Up”, „Los Baila­do­res” zwanej obec­nie Rewia Tan­ce­rze.pl, „Sal­sHall Orto­dox”.

Uczęsz­czała do naj­lep­szej w Polsce sekcji aero­biku spor­to­wego w Szkole Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego. W swoim dorobku tanecz­nym uczest­ni­czyła w: corocz­nych Mistrzo­stwach Polski, Mistrzo­stwach Świata, w licz­nych wystę­pach tele­wi­zyj­nych w pro­gra­mach takich jak: „Syl­we­ster z Jedynką”, „Mini Play­back Show”, „5–10-15”, BBC pro­mu­ją­cym Sto­licę, na kon­cer­tach Majki Jeżow­skiej, Gro­ove­bu­sterz, Ramony Rey oraz brała udział w licz­nych poka­zach, tur­nie­jach i w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.

Poch­wa­lić się może zna­jo­mo­ścią i umie­jęt­no­ścią wielu stylów tańca, które wyko­rzy­stuje na swoich zaję­ciach tj.: Disco Dance, Disco Show, Taniec Nowo­cze­sny, Jazz, Hip Hop, Dance Vide­oklip, Can Can, Dan­ce­hall, Samba Bra­zy­lij­ska Rewiowa, Afro, Salsa solo, Taniec Brzu­cha, Taniec Hawaj­ski – Hula, Reg­ga­eton, Taniec indyj­ski. Pogodna i zawsze uśmiech­nięta, pra­gnąca poma­gać innym ludziom. Wyróż­nia się dużą wyobraź­nią ruchową i kre­atyw­no­ścią.

Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.

Justyna Kryś

Przed­sta­wiamy Wam Justynę! Przy­godę z siłow­nią i spor­tem zaczęła 5 lat temu, lecz aktu­al­nie to taniec zaj­muje więk­szą część jej życia. Jej pierw­szą moty­wa­cją była poprawa syl­wetki, ale rów­nież naprawa poczu­cia wła­snej war­to­ści. Wła­śnie wtedy zaczęła przy­godę z tre­nin­giem Twer­kout Fit­ness i chwile póź­niej została jego tre­nerką. Chce­cie wie­dzieć więcej!? Zapra­szamy na zaję­cia w każdy wtorek o 20!

Zapra­szamy wszyst­kie Panie! Twer­kout Fit­ness jest zarówno dla począt­ku­ją­cych jak i dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych osób! Tre­ning powsta­wał z myślą o walce z niską samo­oceną u kobiet. Pierw­sza część jest podobna do tre­ningu cardio – ma na celu porząd­nie roz­grzać, wzmoc­nić i przy­go­to­wać ciało do dru­giej części tre­ningu, czyli cho­re­ogra­fii tanecz­nej opar­tej na prze­róż­nych sty­lach tanecz­nych takich jak dan­ce­hall, video clip dance, twerk i wiele innych. Bierz­cie wodę, wygodny strój w ktorym czu­je­cie się dobrze i zapra­szamy na zaję­cia

Kata­rzyna Lewan­dow­ska

Z wykształcenia Fizjoterapeutka. Przygodę z tańcem rozpoczęła w 2003 roku w koszalińskiej grupie Top toys. Wraz z grupą zdobywała czołowe miejsca na krajowych turniejach oraz mistrzostwach Polski.

Od 2007 roku mieszka oraz trenuje dzieci i młodzież w Warszawie, głównie w technice Hip hop.

Do swoich osiągnięć zalicza 3 miejsce na zawodach „Freshstylezcontest” 2008, oraz 1 miejsce w eliminacjach Warszawskich zawodów „Croop dance battel for poland” 2009.Dwukrotnie brała udział w warszawskim festiwalu „Rewizje” w grudniu 2008 pod kierownictwem Jacka Tyskiego w spektaklu „Święto wiosny”, oraz w grudniu 2010 pod kierownictwem Justyny Lichacy w spektaklu „Ja i Ja”. Ponadto uczestniczyła w wielu pokazach komercyjnych.

Od 2008 do 2013 była członkinią grupy UniQe i szkoliła się pod okiem Justyny Lichacy. Współpracowała również przy tworzeniu Hip Hop Groove Festivalu, który miał na celu pokazanie tańca ulicznego w teatrze.

Taniec to wolność ruchu, sposób na wyrażenie samego siebie, wyrażenie swoich emocji, niesamowity dar który czyni człowieka kimś wyjątkowym.

Monika Majewska

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie. Wcze­śniej – uczen­nica szkoły muzycz­nej w klasie for­te­pianu i skrzy­piec. Absol­wentka Wyż­szej Szkoły Tury­styki i Rekre­acji w War­sza­wie. Instruk­tor fit­ness TKKF. Uczest­ni­czyła w warsz­ta­tach tanecz­nych w Polsce i zagra­nicą m.in. w Per­pi­gnan we Fran­cji, w nowo­jor­skim Alvin Ailey Dance Center, Broad­way Dance Center. Brała udział w spek­ta­klach Teatru Wiel­kiego w War­sza­wie i Wro­cła­wiu: „Dzia­dek do orze­chów”, „Kop­ciu­szek”, „Aida”, „Baron Cygań­ski”, „Jezioro Łabę­dzie”, „Księż­niczka Czar­da­sza”, „Orfe­usz w piekle”, „Tro­ja­nie” oraz w musi­ca­lach TM Roma, TM w Gdyni oraz Teatru Kome­dia: „Fame”, „Chi­cago”, „Crazy For You”, „Miss Saigon”, „Grease”, „Footlo­ose”, „My Fair Lady”, „Skrzy­pek na dachu”. Tan­cerka w Show tanecz­nym OPENTANIEC i zespołu Kom­pa­nia Pri­ma­vera. Solistka w musi­calu „Taniec Wam­pi­rów” Romana Polań­skiego. Ostat­nio roz­wija się jako peda­gog i cho­re­ograf. Obec­nie można ją zoba­czyć na deskach Teatru Rampa: „Rap­so­dia z demo­nem” do muzyki Queen, „Kobiety na skraju zała­ma­nia ner­wo­wego” wg filmu Pedro Almo­do­vara oraz w naj­now­szej pro­duk­cji „Twist and Shout” do pio­se­nek The Beatles. Pry­wat­nie szczę­śliwa mama 8 – let­niego Miko­łaja.

Julia Gołebiewska

Dyplomowany instruktor sportu ze specjalizacją taniec jazzowy. Swoją technikę doskonaliła od najmłodszych lat w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku oraz ucząc się od różnych choreografów technik tańca jazzowego, modernowego, hip-hop a nawet disco dance. Od wielu lat należy do Kadry Narodowej, uczestniczy w Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych zawodach tanecznych. Jest tancerką zespołu „Jazz One”, z którym w obecnym sezonie obroniła tytuł Mistrzów Polski oraz tytuły Wice Mistrzów Europy i Świata w kategorii jazz.

W HAND to HAND prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 2022 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych warsztatach i kursach oraz prowadzi warsztaty i zajęcia z tańca jazzowego i modernu, przygotowując solistki i grupy do zawodów

Informacje

Skip to content