zajęcia dla dorosłych

Ladies Choreo

Zapraszamy wszystkie Panie! Ladies Choreo jest zarówno dla początkujących jak i dla bardziej zaawansowanych osób! Trening powstawał z myślą o walce z niską samooceną u kobiet. Pierwsza część jest podobna do treningu cardio – ma na celu porządnie rozgrzać, wzmocnić i przygotować ciało do drugiej części treningu, czyli choreografii tanecznej opartej na przeróżnych stylach tanecznych takich jak dancehall, video clip dance, twerk i wiele innych. Bierzcie wodę, wygodny strój w którym czujecie się dobrze i zapraszamy na zajęcia

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się we wtorki

Prowadzący

Zajęcia pro­wa­dzi Justyna Kryś

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Justyna Kryś

Przed­sta­wiamy Wam Justynę! Przy­godę z siłow­nią i spor­tem zaczęła 5 lat temu, lecz aktu­al­nie to taniec zaj­muje więk­szą część jej życia. Jej pierw­szą moty­wa­cją była poprawa syl­wetki, ale rów­nież naprawa poczu­cia wła­snej war­to­ści. Wła­śnie wtedy zaczęła przy­godę z tre­nin­giem Twer­kout Fit­ness i chwile póź­niej została jego tre­nerką. Chce­cie wie­dzieć więcej!? Zapra­szamy na zaję­cia w każdy wtorek o 20!

Zapra­szamy wszyst­kie Panie! Twer­kout Fit­ness jest zarówno dla począt­ku­ją­cych jak i dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych osób! Tre­ning powsta­wał z myślą o walce z niską samo­oceną u kobiet. Pierw­sza część jest podobna do tre­ningu cardio – ma na celu porząd­nie roz­grzać, wzmoc­nić i przy­go­to­wać ciało do dru­giej części tre­ningu, czyli cho­re­ogra­fii tanecz­nej opar­tej na prze­róż­nych sty­lach tanecz­nych takich jak dan­ce­hall, video clip dance, twerk i wiele innych. Bierz­cie wodę, wygodny strój w ktorym czu­je­cie się dobrze i zapra­szamy na zaję­cia

Informacje

Skip to content