zajęcia dla dorosłych

Balet dla doro­słych

Balet dla doro­słych czyli nauka tech­niki tańca kla­sycz­nego, który jest znany ze swojej dostoj­no­ści i ele­gan­cji ruchu. Wyra­bia dosko­nałą dys­cy­plinę ruchową poprzez stałą kon­struk­cję lekcji, ćwi­cze­nia przy drążku i na środku. Ćwi­cze­nia przy drążku służą roz­grza­niu i roz­cią­gnię­ciu, wzmoc­nie­niu mięśni i wyro­bie­niu sprę­ży­stej pracy nóg. Ćwi­cze­nia na środku sali prze­cho­dzą od pro­stych do coraz bar­dziej zło­żo­nych, zawie­rają ele­menty skoków, obro­tów i uroz­ma­iconą pracę rąk.

Zaję­cia taneczne z baletu / tańca kla­sycz­nego to rów­nież ćwi­cze­nia kształ­tu­jące koor­dy­na­cję ruchową, gib­kość (roz­cią­gnię­cie), pra­wi­dłową postawę i pamięć ruchową. Osoby tań­czące balet dążą do uka­za­nia dosko­na­ło­ści ciała, har­mo­nii i płyn­no­ści ruchu. Tech­nika tańca kla­sycz­nego jest pod­stawą dla wielu innych stylów tanecz­nych.

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w czwartki

Prowadzący

Zajęcia pro­wa­dzi Joanna Fituch

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Joanna Fituch

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­jąca w ramach prak­tyk szkol­nych w spek­ta­klach bale­to­wych takich jak „Jezioro łabę­dzie”, „Śpiąca kró­lewna”, „Czer­wony Kap­tu­rek”. Po ukoń­cze­niu szkoły zwią­zana między innym z War­szaw­ską Operą Kame­ralną, Teatrem Rampa, Fil­har­mo­nią Naro­dową, mająca w swoim dorobku rów­nież udział w pro­jek­tach np. wide­okli­pie do pio­senki Agnieszki Chy­liń­skiej „Krzy­czę, jestem”.

Informacje

Skip to content