zajęcia dla dzieci i młodzieży

For­ma­cje

Co to jest For­ma­cja? For­ma­cja to zespół tan­ce­rzy dążą­cych do osią­gnię­cia wspól­nych celów. Nasze for­ma­cje spe­cja­li­zują się w tańcu Jazz, Modern, Disco oraz kate­go­riach tanecz­nych Show Dance i Fan­tasy. Są to grupy zło­żone z tan­ce­rzy średniozaawan­so­wa­nych i zaawan­so­wa­nych, którzy pragną rywa­li­zo­wać na zawo­dach, tur­nie­jach, prze­glą­dach i festi­wa­lach tanecz­nych.

For­ma­cja na zawo­dach może liczyć od 8 do 24 zawod­ni­ków, ale nasi tan­ce­rze z for­ma­cji reali­zują się rów­nież jako soli­ści oraz tań­cząc w duetach i małych gru­pach tzw. Mini For­ma­cjach.

For­ma­cje taneczne HAND to HAND posia­dają na swoim koncie wiele suk­ce­sów takich jak tytuły Mistrza Polski w Tańcu Spor­to­wym, Złote i Srebrne Aplauzy z Festi­walu w Koni­nie i Muszelki Wigier z festi­walu w Suwał­kach.

Jest to miej­sce dla ambit­nych, szukających przy­gód, pra­gną­cych się roz­wi­jać i kocha­ją­cych taniec dzieci i mło­dzieży.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Informacje

Skip to content