Regulamin zajęć dla dorosłych

Regulaminm zajęć dla Dorosłych w Szkole Tańca HAND to HAND

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Szkoły Tańca jest Jacek Sennewald, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HAND to HAND Jacek Sennewald w dalszej części regulaminu określany nazwą Szkoła Tańca
 2. Osoba, która korzysta z zajęć Szkoły Tańca w dalszej części regulaminu nazywana jest Uczestnikiem
 3. Zapisanie się na zajęcia w Szkole Tańca jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie.
   

§ 2
ZAPISY NA ZAJECIA

 1. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. 
 2. Na zajęcia w Szkole Tańca należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów
  1. formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Szkoły Tańca
  2. telefonicznie lub poprzez wysłanie SMS’a na numer 695 37 37 04
  3. wysyłając e-mail na adres taniec@handtohand.pl
  4. osobiście w recepcji Szkoły Tańca, sala 218 CH Land, ul. Wałbrzyska 11
 3. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis. 
 4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć, wykupieniem karnetu.

 

§ 3
PŁATNOŚCI, KARNETY i NIEOBECNOŚCI

 1. Płatność za zajęcia pobierana jest „z góry” (najpóźniej przed wybranymi zajęciami) za kolejne zajęcia licząc od daty zakupu pierwszych zajęć lub semestralnie w zależności od zapisów na karnecie
 2. Wejście na zajęcia jest możliwe po okazaniu karnetu w recepcji, przed każdymi zajęciami. Karnet jest wydawany w momencie opłaty gotówką lub po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym
 3. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba lub para w zależności od zapisów umieszczonych na karnecie
 4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do rejestracji przed każdymi zajęciami
 5. Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na karnecie
 6. Istnieje możliwość wykupienia zajęć jednorazowych. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu wyłącznie tego samego dnia, kiedy opłaciła zajęcia jednorazowe
 7. Szkoła Tańca nie dokonuje zwrotu za zajęcia nie wykorzystane lub w przypadku rezygnacji z zajęć
 8. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z winy Szkoły Tańca to zostaną odpracowane w innym terminie
 9. W przypadku uzasadnionej i zgłoszonej telefonicznie lub mailowo nieobecności na zajęciach (najpóźniej do godziny 12.00 danego dnia lub w przypadku zajęć przedpołudniowych do godziny 22.00 dnia poprzedniego) istnieje możliwość uczestniczenia w innych zajęciach wskazanych przez Szkołę Tańca w okresie ważności posiadanego karnetu lub w ciągu dwóch tygodni od daty nieobecności
 10. Szkoła Tańca, na zajęcia dla dorosłych, akceptuje karty MultiSport Plus, OK System, Fit Profit i Fit Sport z uwzględnieniem § 4

 

§ 4
KARTY PARTNERSKIE, ZNIŻKI

 1. Szkoła Tańca akceptuje karty MultiSport Plus, FitProfit i FitSport bez dopłat z uwzględnieniem § 4, pkt 6
 2. Szkoła Tańca akceptuje kartę OK System z dopłatą określoną w cenniku z uwzględnieniem § 4, pkt 6
 3. Na podstawie kart wymienionych w § 4, pkt 1 i 2
  1. Uczestnik zajęć może uczestniczyć w jednych zajęciach grupowych dziennie, za kolejne zajęcia jest zobowiązany uiścić opłatę określoną w cenniku. Za „zajęcia grupowe” uważa się regularne zajęcia taneczne umieszczone w grafiku.
 4. Posiadacz kart wymienionych w § 4, pkt 1 i 2 jest zobowiązany do każdorazowego okazania posiadanej karty i dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Karty partnerskie wymienione w § 4, pkt 1, 2 i 3 nie obowiązują na zajęciach dodatkowych, indywidualnych, warsztatach itp

 

§ 5 
ZAJĘCIA

 1. Planowany termin zajęć określony jest w grafiku zajęć umieszczonym na stronie Szkoły Tańca.
 2. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu zajęć lub zmiany dni i godzin oraz instruktora zajęć, które już się odbywają
 3. O ostatecznym terminie rozpoczęcia zajęć, zmianie terminu zajęć lub odwołaniu zajęć Szkoła Tańca informuje wyłącznie osoby zapisane na dane zajęcia poprzez wiadomość SMS lub e-mail
 4. W przypadku braku minimalnej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć (minimalna liczba to 5-8 osób w zależności od rodzaju zajęć), nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia lub z innych powodów niezależnych od Szkoły Tańca, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Wówczas Uczestnik ma prawo do przedłużenia karnetu lub uczestniczenia w innych zajęciach ustalonych ze Szkołą Tańca
 5. W przypadku braku zainteresowania lub z innych powodów uniemożliwiających przeprowadzenie określonych zajęć, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do odwołania danych zajęć lub rozwiązania grupy. Wówczas Uczestnik ma prawo do zwrotu kwoty za odwołane zajęcia

§ 6
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia Szkoły Tańca każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w wybranych zajęciach
 2. Przebieralnie w Szkole Tańca są ogólnodostępne, nie są dozorowane. Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy oraz za rzeczy zagubione na terenie Szkoły Tańca. Przedmioty wartościowe można zdeponować w recepcji Szkoły Tańca
 3. Każdy Uczestnik zajęć Szkoły Tańca zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć
 4. Na zajęcia można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia lub w recepcji Szkoły Tańca
 5. Szkoła Tańca dokłada wszelkich starań w celu uniknięcia kontuzji i nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć na terenie Szkoły Tańca
 6. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które weszły na teren Szkoły Tańca, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie terenu Szkoły Tańca.

 § 7
DANE OSOBOWE i WIZERUNEK

 1. Zapisanie się na zajęcia do Szkoły Tańca jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca związaną z zakresem działalności  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania
 2. Nagrywanie, robienie zdjęć Uczestnikom zajęć (nawet znajomym i rodzinie) przez osoby „trzecie”, bez zgody instruktora lub Szkoły Tańca, jest zabronione.
 3. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikacje materiałów wideo i zdjęć dokumentujących zajęcia do celów promocyjnych i informacyjnych (np. w internecie). W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, uczestnik jest zobowiązany poinformować instruktora.
   

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik może otrzymać kluczyk do szafki w znajdującej się w przebieralni, w  zamian pozostawiając w recepcji karnet lub kartę partnera. Za zgubienie kluczyka Uczestnik musi dokonać w wysokości 10 zł
 2. Za szkody powstałe na terenie Szkoły Tańca w wyniku celowego działania Uczestnika, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.
 3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz uczestnicy danych zajęć, którzy za nie zapłacili
 4. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia lub innych pracowników Szkoły Tańca. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, bądź ich zachowanie będzie przeszkadzało lub zagrażało bezpieczeństwu innych osób albo wyposażeniu Szkoły Tańca, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć Szkoły Tańca
 5. Uczestnicy zajęć Szkoły Tańca zobowiązani są do czytania bieżących informacji podawanych na stronie internetowej, Facebooku oraz przy recepcji w siedzibie Szkoły Tańca oraz dostosowywania się do nich
 6. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga pracownik recepcji Szkoły Tańca
 7. Od decyzji pracownika recepcji Szkoły Tańca Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo odwołania się, w ciągu 7 dni, do właściciela Szkoły Tańca
 8. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie Szkoły Tańca
Skip to content