osiągnięcia 2014

Waż­niej­sze suk­cesy w roku 2014

War­saw Open Jazz Dance Day

War­szawa, 12 kwiet­nia

II miej­sce – For­ma­cja Jazz Dance Dzieci
IV miej­sce – For­ma­cja Jazz Dance Juniorz

UCSiR DANCE 2014

War­szawa-Wila­nów, 5 kwiet­nia

I miej­sce – For­ma­cja Jazz Dance Dzieci
I miej­sce – For­ma­cja Jazz Najm­łodsi z SP 313
I miej­sce – For­ma­cja Disco Dance Dzieci

Mazo­wiecki Prze­gląd Zespo­łów Tanecz­nych

War­szawa-Wila­nów, 5 kwiet­nia

I miej­sce – For­ma­cja Jazz Dance Dzieci

Kra­jowe Mistrzo­stwa IDO

Kielce, 4,5,6 kwiet­nia

VI miej­sce (na 14 star­tu­ją­cych) – For­ma­cja Jazz Dance Dzieci, cho­re­ogra­fia Kata­rzyna Kubal­ska
V miej­sce (na 13 star­tu­ją­cych) – For­ma­cja Jazz Dance Junio­rzy, cho­re­ogra­fia Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska
V miej­sce (na 23 start.) – Mini For­ma­cja Jazz Dance Junio­rzy, cho­re­ogra­fia Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska

Informacje

Skip to content