osiągnięcia 2013

Waż­niej­sze suk­cesy w roku 2013

Mistrzo­stwa Pol­ski w Tańcu Spor­to­wym

War­szawa, 23 listo­pada

I miej­sce – For­ma­cja Junio­rzy Młodsi Fantsy Show „Modern”
I miej­sce – For­ma­cja Mło­dzicy Fantsy Show „Mon­ster High”
I miej­sce – Duet Dance Show Junio­rzy Młodsi Marta Micha­lecka i Alek­san­dra Sza­rek

Hro­now­skie Jablicko

Hro­nov, Cze­ska Repu­blika, 18 maja

I miej­sce – For­ma­cja „Kow­boje i India­nie”

Festi­wal Twór­czo­ści Arty­stycz­nej MOKOTOW

War­szawa, 8 maja

I miej­sce – For­ma­cja „Kow­boje i India­nie”

Mistrzostw Pol­ski IDO

War­szawa, 20 marca

V wice­mi­strzo­stwo – For­ma­cja „Zablo­ko­wani w Inter­ne­cie”

Aste­riada

War­szawa, 8 maja

I miej­sce – For­ma­cja „Kow­boje i India­nie”
II miej­sce – For­ma­cja „Piraci”

Informacje

Skip to content