osiągnięcia 2012

Waż­niej­sze suk­cesy w roku 2012

Mistrzo­stwa Pol­ski w Tańcu Spor­to­wym

War­szawa, 25 listo­pada

I miej­sce – For­ma­cja „Kow­boje i India­nie”

Pucha Pol­ski w Tańcu Spor­to­wym

Radzy­min, 29 wrze­śnia

I miej­sce – For­ma­cja „Kow­boje i India­nie”

Mistrzo­stwa Pol­ski IDO

20 kwiet­nia

V Wice­mi­strzo­stwo – For­ma­cja „Zablo­ko­wani w Inter­ne­cie”

Informacje

Skip to content