zajęcia dla dorosłych

Pole Dance

Pole Dance dla dorosłych to forma fitnessu, łącząca w sobie elementy siły, tańca i akrobatyki.

Figury taneczne wyko­ny­wane są wokół pio­no­wego drążka. Pod­czas zajęć uczymy róż­nych ele­men­tów, które następ­nie łączymy w układy cho­re­ogra­ficzne. Taniec „na rur­kach” uczy dys­cy­pliny i jest cie­kawą odskocz­nia od zwy­kłej siłowni. Spra­wia, ze ciało nabiera mocy i pięk­nej spor­to­wej syl­wetki.

Pole Dance skie­ro­wany jest abso­lut­nie do wszyst­kich, zarówno pań i panów w każdym wieku! Jest to system ćwi­czeń, który działa bardzo kom­plek­sowo. Jest to dys­cy­plina, która zaraża swoja pasją, ukie­run­ko­wana jest na pracę z wła­snym ciałem i blo­kami, które umysł przed nami stawia. W krót­kim czasie widzimy rezul­taty, które nas satys­fak­cjo­nu­ją… i chcemy jesz­cze więcej, tak to działa!

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Warszawa

Kiedy?

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy

Prowadzący

Taniec na tram­po­li­nach pro­wa­dzi Monika Bil

Poziomy zaawansowania

Poziom 0

Zajęcia dedykowane dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pole dance lub chodzą krócej niż pół roku. Na zajęciach nauczysz się podstawowych figur (np. skater, chair, frog, basic invert, v , wspinaczka) oraz wzmocnisz swoje ciało. Jeżeli czujesz ze dasz rade zrobić więcej, poproś instruktora o trudniejsza wersje ćwiczenia lub łatwiejsza jeżeli nie jesteś sobie w stanie poradzić z dana figurą

Poziom 1

Zajęcia dedykowane dla osób, które maja doskonale opanowane podstawy, tu zaczynamy uczyć się przejść z figury do innej figury (tzw combo), pojawiają się tzw inverty – czyli pozycje „do góry nogami „, zwracamy większa uwagę na precyzje ruchu, oraz uczymy się figur które wymagają od nas większej siły lub rozciągnięcia (np. gemini, scorpion, lolipop, wahadło, butterfly, coupid, jade, bross monkey, black widow, balerina)

Pole Dance Spin

Zajęcia na obrotowych rurkach, przeznaczone dla osób które chodzą minimum 3 miesiące na zwykłe zajęcia, lub maja zaplecze sportowe ze względu na intensywność zajęć Na zajęciach pokazywane są sekwencje figur (np. cyrkiel – wspinaczka- peterpan- balerina – polesit) na początku uczymy się po kolei przejść a potem próbujemy przetańczyć” do muzyki. Jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku, ponieważ praktycznie cały czas jesteśmy na rurce

Stretching

Stretching – to trening gibkości niezbędnej do pole dance, ale również przydatnej w codziennym życiu! Rozciągamy mięśnie, zwiększamy zakresy ruchów, zarówno po to, aby wykonać wymarzone elementy akrobatyczne, jak i po to, żeby poprawić swoje samopoczucie i zapobiec kontuzjom. Zajęcia na poziomie open, trener dopasuje ćwiczenia do Twoich możliwości.

Pole Dance Spin

Zajęcia na obrotowych rurkach, przeznaczone dla osób które chodzą minimum 3 miesiące na zwykłe zajęcia, lub maja zaplecze sportowe ze względu na intensywność zajęć Na zajęciach pokazywane są sekwencje figur (np. cyrkiel – wspinaczka- peterpan- balerina – polesit) na początku uczymy się po kolei przejść a potem próbujemy przetańczyć” do muzyki. Jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku, ponieważ praktycznie cały czas jesteśmy na rurce

Jak przygotować się do pierwszych zajęć

Poinformuj instruktora ze jesteś pierwszy raz, na pewno poświeci Ci więcej uwagi aby kształtować dobre nawyki. Nie przejmuj się jeżeli coś ci nie wychodzi albo się ślizgasz, ciało musi się przyzwyczaić do nowej sytuacji, poza tym nikt nie urodził się mistrzem, każdy od czegoś zaczynał.
Twoim zadaniem na pierwszych zajęciach jest przede wszystkim dobrze się bawić.

W dniu zajęć nie stosuj ŻADNYCH balsamów, jeżeli nakładasz np. jedwab na włosy umyj dokładnie ręce, najlepiej szarym mydłem.

Strój
– krótkie spodenki przed kolano, na rozgrzewkę możesz zabrać dłuższy dres, top sportowy i koszulka.

HONORUJEMY KARTY

MultiSport, FitProfit, OK system

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie doradzimy!

Klau­dia Kalinowska

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­to­rów Zumba Instruc­tor Network. Była tan­cerka zawo­dowa tańców laty­no­skich. Taniec jest jej pasją od dziecka, swoją przy­godę z tańcem roz­po­częła mając zale­d­wie 5 lat. Nale­żała do wielu for­ma­cji tanecz­nych takich jak: „Luzik”, „Luz”, „Volt” – w Egur­rola Dance Studio, „Groove Up”, „Los Baila­do­res” zwanej obec­nie Rewia Tan­ce­rze.pl, „Sal­sHall Orto­dox”.

Uczęsz­czała do naj­lep­szej w Polsce sekcji aero­biku spor­to­wego w Szkole Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego. W swoim dorobku tanecz­nym uczest­ni­czyła w: corocz­nych Mistrzo­stwach Polski, Mistrzo­stwach Świata, w licz­nych wystę­pach tele­wi­zyj­nych w pro­gra­mach takich jak: „Syl­we­ster z Jedynką”, „Mini Play­back Show”, „5–10-15”, BBC pro­mu­ją­cym Sto­licę, na kon­cer­tach Majki Jeżow­skiej, Gro­ove­bu­sterz, Ramony Rey oraz brała udział w licz­nych poka­zach, tur­nie­jach i w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.

Poch­wa­lić się może zna­jo­mo­ścią i umie­jęt­no­ścią wielu stylów tańca, które wyko­rzy­stuje na swoich zaję­ciach tj.: Disco Dance, Disco Show, Taniec Nowo­cze­sny, Jazz, Hip Hop, Dance Vide­oklip, Can Can, Dan­ce­hall, Samba Bra­zy­lij­ska Rewiowa, Afro, Salsa solo, Taniec Brzu­cha, Taniec Hawaj­ski – Hula, Reg­ga­eton, Taniec indyj­ski. Pogodna i zawsze uśmiech­nięta, pra­gnąca poma­gać innym ludziom. Wyróż­nia się dużą wyobraź­nią ruchową i kre­atyw­no­ścią.

Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.

Informacje