strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

LETNI OBÓZ TANECZNY - Nowe miejsce - Murzasichle, Nowy termin - 8-18 sierpnia 2018

LETNI OBÓZ TANECZNY - Nowe miejsce - Murzasichle, Nowy termin - 8-18 sierpnia 2018

Lato w mieście z tańcem i akrobatyką 2018

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodżieży

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport, Multisport

TANIEC NA TRAMPOLINACH

Kolekcja HAND to HAND

Kolekcja HAND to HAND

OFERTA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

OFERTA
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

Mix Dance, Jazz, Modern,
Disco, Hip Hop,
Balet/Taniec klasyczny, Cheerleading, Trampoliny, Stretching, Akrobatyka,
Trampoliny dla dzieci

ZOBACZ WIĘCEJ
OFERTA DLA DOROSŁYCH

OFERTA
DLA DOROSŁYCH
Taniec na trampolinach,
Pole Dance, Salsa, Zumba,

Latino, Rock And Roll, Taniec użytkowy, Balet, Sexy Dance, Brasil Mix,Samba Brasil,

Latino Mix,

ZOBACZ WIĘCEJ
 

FORMULARZ ZAPISU
NA ZAJĘCIA
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 

Wakacje z tańcem 2018

Aktualności

HAND to HAND SHOW 2018

Zaczynamy o godzinie 9.40

Harmonogram występów

Lato 2018 z tańcem i akrobatyką

Znamy już plan dnia na termin 25-29 czerwca:

Szczegóły

POKAZY TAŃCA...

17 czerwca

szczegóły

KONIEC SEZONU TANECZNEGO 2017/2018

Powoli kończymy sezon...

Sprawdź terminy zakończenia zajęć w szkołach i w landzie!

dla dzieci i dla dorosłych!

więcej

PIKNIKOWA SOBOTA 9 czerwca

Na sobotę 9 czerwca mamy zaplanowane pokazy:

1. Przedszkole "Niegocińskie Skrzaty", ul. Niegocińska 9, zbiórka g.9, występ g.10

2. SP 46 ul. Wałbrzyska 5, występ zaraz po przedszkolu ok. g.11

3. Dni Ursynowa zbiórka pod Kopą Cwila g.15 przy naszym namiocie, występ ok. 16

szczegóły

W związku z wyjazdem do Konina...

Środa, 6 czerwca, treningi dzieci i juniorów w SP 107 są odwołane.

Piątek, 8 czerwca:
- wszystkie zajęcia z P. Gosią są odwołane.
- 17.30 lekcja klasyki jest odwołana
- 16.00 trening akrobatyki przełożony na g. 17.30
- 19.00 trening akrobatyki zgodnie z planem + dla dzieci i juniorów, którzy nie jadą do Konina

RODO w HAND to HAND

Informacje dotyczące wdrożenia RODO w HAND to HAND

więcej

długi weekend 31 maja - 3 czerwca

Zajęcia w tych dniach nie odbywają się!!!

Plany występów maj-czerwiec 2018

Tabelka

POKAZ TAŃCA w Ogrodach Szpitala MSW

Szczegóły

NOWE grupy dla dorosłych!!!

Zapraszamy na zajęcia do nowych grup dla dorosłych!

 

szczegóły w grafiku!

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance

SZCZEGÓŁY wyjazdu autokaru (miejsce wyjazdu i powrotu: zjazd na parking przed małym Landem):

18 maja, piątek: wyjazd godz. 11.15 (Formacja i Grupa Dzieci)

19 maja, sobota:  wyjazd godz. 8.00 (Formacja Juniorzy i Grupa 16+)

20 maja, niedziela: wyjazd godz. 8.00 (Formacja 16, Grupy Juniorzy)

PROGRAM 

Szczegóły 

Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2018

To już w najbliższą niedzielę :)

Sprawdź:
Program Zawodów  Zgłoszenie Tancerzy HAND to HAND

 

HAND to HAND SHOW 2018

Zapraszamy na „HAND to HAND SHOW 2018” czyli występ wszystkich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć !!!

Szczegóły

NASZE TURNIEJE, Jazz Dance, Konin i Puchar Polski

Do dnia 25 kwietnia należy zadeklarować udział zaznaczając TAK lub NIE i dokonać pierwszych wpłat na Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego, Jazz Dance, Konin i Puchar Polski. Szczegóły:

DZIECIĘCY T.T.S JAZZ DANCE KONIN PUCHAR POLSKI

BADANIA LEKARSKIE

Wszyscy tancerze z formacji muszą mieć ważne zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej. 

Więcej

KURS TAŃCA DLA NARZECZONYCH / DLA PAR / DLA NOWOŻEŃCÓW

Zapraszamy!!!

START 14 marca w środę o g. 20.15

więcej

Nabór do nowej Formacja KIDS 2018

Do nowej Formacji „KIDS 2018” zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tańcu i akrobatyce, występować na pokazach i zawodach tanecznych, nawiązywać nowe znajomości i dobrze się bawić!

więcej

Zajęcia w szkołach

Znamy już termin zajęć w szkołach:

Więcej informacji

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Kalendarz wydarzeń

 

 

Formacje MIX 2013

 

 

Freestyle MIX 2013

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Jak i od czego roz­po­cząć naukę tańca?

Taniec to nie­by­wała przy­jem­ność, ale rów­nież zdro­wie. Dosko­nale możemy się nim bawić i cie­szyć cho­ciażby z naszym part­ne­rem, zna­jomą czy też wła­śnie na kur­sach tańca poznać nowe osoby, które podob­nie jak my uwiel­biają ten styl życia. Bycie roz­tań­czo­nym zwykle pozy­tyw­nie wpływa na nasze życie i wiele jego aspek­tów, a więc zde­cy­do­wa­nie warto zain­te­re­so­wać się roz­po­czę­ciem nauki tańca. Nie będzie to oczy­wi­ście na początku takie łatwe i możemy spo­tkać się z kil­koma prze­ciw­no­ściami. Jak i od czego więc roz­po­cząć naukę tańca? 

PRZEŁAM SIĘ

To naj­waż­niej­sze. Przede wszyst­kim wiele osób nie wybiera się na kursy tańca tylko dla­tego, że czuje się za „Sztywno”. W rze­czy­wi­sto­ści to wła­śnie na takich kur­sach prze­ko­nasz się, że rów­nież Ty możesz zna­ko­mi­cie tań­czyć i poznasz wiele osób, które rów­nież dopiero racz­kują w danym tańcu. Wła­śnie dla­tego kursy zwykle są podzie­lone na spe­cjalne sekcje pod wzglę­dem poziomu pre­zen­to­wa­nych umie­jęt­no­ści i ocze­ki­wań wobec danego kursu. Dzięki temu tra­fimy na pewno do grupy podob­nych nam osób pod wzglę­dem umie­jęt­no­ści tanecz­nych.

RODZAJ TAŃCA

To wła­śnie od tej decy­zji zależy naj­wię­cej. Taniec przede wszyst­kim musi nas inspi­ro­wać, dawać nam poczu­cie wol­no­ści i spra­wiać, że będziemy czuli się wyśmie­ni­cie w swoim ciele. To wła­śnie dla­tego wybierzmy taki taniec, który odpo­wiada wła­śnie nam, a nie kie­rujmy się jedy­nie chwi­lo­wymi tren­dami czy modą, która z roku na rok jest inna. Rodzaj ten możemy rów­nież dopa­so­wać w sposób taki, by dosko­nale się bawić z naszym part­ne­rem lub part­nerką jeżeli wybie­ramy się razem. W takim wypadku będzie to oczy­wi­ście taniec towa­rzy­ski, który na pewno zrobi wra­że­nie z czasem na Waszym oto­cze­niu.

WYBIERZ PROSTY KURS NA POCZĄTEK

Po prze­ła­ma­niu się i wybra­niu odpo­wiedniego rodzaju oczy­wi­ście należy też wybrać odpo­wiedni kurs. Jeżeli jeste­śmy ama­to­rami – nie wstydźmy się tego. Tra­fie­nie na zbyt wysoki poziom na takim kursie może spo­wo­do­wać, że jedy­nie się wystra­szymy i znie­chę­cimy. A nie o to prze­cież nam chodzi. Dobierzmy kurs do swoich fak­tycz­nych umie­jęt­no­ści.

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND