strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

LETNI OBÓZ TANECZNY - Nowe miejsce - Murzasichle, Nowy termin - 8-18 sierpnia 2018

LETNI OBÓZ TANECZNY - Nowe miejsce - Murzasichle, Nowy termin - 8-18 sierpnia 2018

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodżieży

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport, Multisport

TANIEC NA TRAMPOLINACH

KOLEKCJA HAND to HAND

PROMAOCJA WALENTYNKOWA

PROMAOCJA WALENTYNKOWA

OFERTA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

OFERTA
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

Mix Dance, Jazz, Modern,
Disco, Hip Hop,
Balet/Taniec klasyczny, Cheerleading, Trampoliny, Stretching, Akrobatyka,
Trampoliny dla dzieci

ZOBACZ WIĘCEJ
OFERTA DLA DOROSŁYCH

OFERTA
DLA DOROSŁYCH
Taniec na trampolinach,
Pole Dance, Salsa, Zumba,

Latino, Rock And Roll, Taniec użytkowy, Balet, Sexy Dance, Brasil Mix,Samba Brasil,

Latino Mix,

ZOBACZ WIĘCEJ
 

FORMULARZ ZAPISU
NA ZAJĘCIA
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 

Wakacje z tańcem 2018

Aktualności

KURS TAŃCA DLA NARZECZONYCH / DLA PAR / DLA NOWOŻEŃCÓW

Zapraszamy!!!

więcej

Walentynkowy tydzień dla dorosłych

Z okazji Walentynek w tygodniu 12-17 lutego obowiązują promocyjne ceny  na zajęcia dla dorosłych!

więcej

Nabór do nowej Formacja KIDS 2018

Do nowej Formacji „KIDS 2018” zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tańcu i akrobatyce, występować na pokazach i zawodach tanecznych, nawiązywać nowe znajomości i dobrze się bawić!

więcej

Zimowe Warsztaty w Landzie 2018

szczegółowe informacje

 

o warszatach

Składki Formacji za styczeń

Wysokość składki dla Formacji za styczeń nie ulega zmianie!

więcej

Zajęcia w styczniu / ferie / warsztaty

plan zajęć w styczniu!!!

więcej

FORMACJA JUNIORÓW

Formacja "La La Land" i Grupa "Madame Tussaud" - zajęcia z Panią Anetą 

więcej

Ferie Świąteczne, przerwa w zajęciach, Nowy Rok

Zajęcia dla dzieci i dorosłych odbywają się do 21 grudnia włącznie (zarówno te w CH Land jaki  w Szkołach)

 

Start zajęć w CH Land 3 stycznia 2018 r. 

Start zajęć w szkołach 2 stycznia 2018 r.

BADANIA LEKARSKIE

Wszyscy tancerze z formacji muszą mieć ważne zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej.

Zmiany w grafiku

Od dnia 16 października obowiązuje nowy grafik zajęć

więcej

Zajęcia w szkołach

Znamy już termin zajęć w szkołach:

Więcej informacji

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Kalendarz wydarzeń

 

 

Formacje MIX 2013

 

 

Freestyle MIX 2013

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Jak i od czego roz­po­cząć naukę tańca?

Taniec to nie­by­wała przy­jem­ność, ale rów­nież zdro­wie. Dosko­nale możemy się nim bawić i cie­szyć cho­ciażby z naszym part­ne­rem, zna­jomą czy też wła­śnie na kur­sach tańca poznać nowe osoby, które podob­nie jak my uwiel­biają ten styl życia. Bycie roz­tań­czo­nym zwykle pozy­tyw­nie wpływa na nasze życie i wiele jego aspek­tów, a więc zde­cy­do­wa­nie warto zain­te­re­so­wać się roz­po­czę­ciem nauki tańca. Nie będzie to oczy­wi­ście na początku takie łatwe i możemy spo­tkać się z kil­koma prze­ciw­no­ściami. Jak i od czego więc roz­po­cząć naukę tańca? 

PRZEŁAM SIĘ

To naj­waż­niej­sze. Przede wszyst­kim wiele osób nie wybiera się na kursy tańca tylko dla­tego, że czuje się za „Sztywno”. W rze­czy­wi­sto­ści to wła­śnie na takich kur­sach prze­ko­nasz się, że rów­nież Ty możesz zna­ko­mi­cie tań­czyć i poznasz wiele osób, które rów­nież dopiero racz­kują w danym tańcu. Wła­śnie dla­tego kursy zwykle są podzie­lone na spe­cjalne sekcje pod wzglę­dem poziomu pre­zen­to­wa­nych umie­jęt­no­ści i ocze­ki­wań wobec danego kursu. Dzięki temu tra­fimy na pewno do grupy podob­nych nam osób pod wzglę­dem umie­jęt­no­ści tanecz­nych.

RODZAJ TAŃCA

To wła­śnie od tej decy­zji zależy naj­wię­cej. Taniec przede wszyst­kim musi nas inspi­ro­wać, dawać nam poczu­cie wol­no­ści i spra­wiać, że będziemy czuli się wyśmie­ni­cie w swoim ciele. To wła­śnie dla­tego wybierzmy taki taniec, który odpo­wiada wła­śnie nam, a nie kie­rujmy się jedy­nie chwi­lo­wymi tren­dami czy modą, która z roku na rok jest inna. Rodzaj ten możemy rów­nież dopa­so­wać w sposób taki, by dosko­nale się bawić z naszym part­ne­rem lub part­nerką jeżeli wybie­ramy się razem. W takim wypadku będzie to oczy­wi­ście taniec towa­rzy­ski, który na pewno zrobi wra­że­nie z czasem na Waszym oto­cze­niu.

WYBIERZ PROSTY KURS NA POCZĄTEK

Po prze­ła­ma­niu się i wybra­niu odpo­wiedniego rodzaju oczy­wi­ście należy też wybrać odpo­wiedni kurs. Jeżeli jeste­śmy ama­to­rami – nie wstydźmy się tego. Tra­fie­nie na zbyt wysoki poziom na takim kursie może spo­wo­do­wać, że jedy­nie się wystra­szymy i znie­chę­cimy. A nie o to prze­cież nam chodzi. Dobierzmy kurs do swoich fak­tycz­nych umie­jęt­no­ści.

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND