strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Bezpłatne zajęcia otwarte z GYM PLANET

Bezpłatne zajęcia otwarte z GYM PLANET

Samba Brasil Brasil Mix Latino Mix

Zaję­cia z Mar­ci­nem Konec­kim

Salsa Solo i Zumba z Yenny Torres

Streching z Flexiline

FITNESS NA TRAMPOLINACH

Kolekcja HAND to HAND

Kolekcja HAND to HAND

OFERTA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY OFERTA
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

Mix Dance, Jazz, Modern, Disco, Hip Hop, Balet/Taniec klasyczny, Cheerleading, Trampoliny, Stretching, Akrobatyka
ZOBACZ WIĘCEJ
OFERTA DLA DOROSŁYCH

OFERTA
DLA DOROSŁYCH
Pole Dance, Salsa, Zumba,
Latino, Rock And Roll, Taniec użytkowy, Balet, Sexy Dance, Brasil Mix,Samba Brasil,

Latino Mix,

ZOBACZ WIĘCEJ
OFERTA FITNESS DLA DOROSŁYCH

OFERTA FITNESS 
DLA DOROSŁYCH
Fitness na trampolinach, Stretching z Flexiline, TBC,
Płaski brzuch, Turbo Spalanie, Trening Obwodowy, Sexy Pupa

ZOBACZ WIĘCEJ

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

Aktualności

PIĄTKOWE ZAJĘCIA Z JAILSONEM!!!!

UWAGA UWAGA!!!!

więcej

DODATKOWE TRENINGI DISCO

DODATKOWE TRENINGI DISCO

więcej

BEZPŁATNE ZAJĘCIA OTWARTE Z GYM PLANET

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. zapraszamy serdecznie na bezpłatne zajęcia otwarte z Gym Planet HAND to HAND.

więcej

Formacja Dzieci

Informacje dotyczące Formacji Dzieci są w zakładce Formacja Dzieci 

MAJÓWKA

MAJÓWKA

więcej

HAND to HAND SHOW 2017

„HAND to HAND SHOW 2017” odbę­dzie się w dniu 13 maja (sobota). Będzie to czas na zapre­zen­to­wa­nie się wszyst­kich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć.

więcej

Nowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych w HAND to HAND

Rock And Roll, Latino solo, Disco Pary, Sexy dance z Marcinem Koneckim

więcej

Nowe zajęcia dla dzieci i dorosłych w HAND to HAND

Balet czyli lekcje techniki tańca klasycznego z Małgorzatą Dobrowolską 

więcej

Więcej informacji

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

Kalendarz wydarzeń

 

 

Formacje MIX 2013

 

 

Freestyle MIX 2013

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Jak i od czego roz­po­cząć naukę tańca?

Taniec to nie­by­wała przy­jem­ność, ale rów­nież zdro­wie. Dosko­nale możemy się nim bawić i cie­szyć cho­ciażby z naszym part­ne­rem, zna­jomą czy też wła­śnie na kur­sach tańca poznać nowe osoby, które podob­nie jak my uwiel­biają ten styl życia. Bycie roz­tań­czo­nym zwykle pozy­tyw­nie wpływa na nasze życie i wiele jego aspek­tów, a więc zde­cy­do­wa­nie warto zain­te­re­so­wać się roz­po­czę­ciem nauki tańca. Nie będzie to oczy­wi­ście na początku takie łatwe i możemy spo­tkać się z kil­koma prze­ciw­no­ściami. Jak i od czego więc roz­po­cząć naukę tańca? 

PRZEŁAM SIĘ

To naj­waż­niej­sze. Przede wszyst­kim wiele osób nie wybiera się na kursy tańca tylko dla­tego, że czuje się za „Sztywno”. W rze­czy­wi­sto­ści to wła­śnie na takich kur­sach prze­ko­nasz się, że rów­nież Ty możesz zna­ko­mi­cie tań­czyć i poznasz wiele osób, które rów­nież dopiero racz­kują w danym tańcu. Wła­śnie dla­tego kursy zwykle są podzie­lone na spe­cjalne sekcje pod wzglę­dem poziomu pre­zen­to­wa­nych umie­jęt­no­ści i ocze­ki­wań wobec danego kursu. Dzięki temu tra­fimy na pewno do grupy podob­nych nam osób pod wzglę­dem umie­jęt­no­ści tanecz­nych.

RODZAJ TAŃCA

To wła­śnie od tej decy­zji zależy naj­wię­cej. Taniec przede wszyst­kim musi nas inspi­ro­wać, dawać nam poczu­cie wol­no­ści i spra­wiać, że będziemy czuli się wyśmie­ni­cie w swoim ciele. To wła­śnie dla­tego wybierzmy taki taniec, który odpo­wiada wła­śnie nam, a nie kie­rujmy się jedy­nie chwi­lo­wymi tren­dami czy modą, która z roku na rok jest inna. Rodzaj ten możemy rów­nież dopa­so­wać w sposób taki, by dosko­nale się bawić z naszym part­ne­rem lub part­nerką jeżeli wybie­ramy się razem. W takim wypadku będzie to oczy­wi­ście taniec towa­rzy­ski, który na pewno zrobi wra­że­nie z czasem na Waszym oto­cze­niu.

WYBIERZ PROSTY KURS NA POCZĄTEK

Po prze­ła­ma­niu się i wybra­niu odpo­wiedniego rodzaju oczy­wi­ście należy też wybrać odpo­wiedni kurs. Jeżeli jeste­śmy ama­to­rami – nie wstydźmy się tego. Tra­fie­nie na zbyt wysoki poziom na takim kursie może spo­wo­do­wać, że jedy­nie się wystra­szymy i znie­chę­cimy. A nie o to prze­cież nam chodzi. Dobierzmy kurs do swoich fak­tycz­nych umie­jęt­no­ści.

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND