strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Oferta dla dzieci i młodzieży

Akrobatyka

Akro­ba­tyka 

 

Tre­ningi ogól­no­ro­zwo­jowe z nauką ele­men­tów gim­na­styki i akro­ba­tyki. Począw­szy od pro­stych ele­men­tów typu prze­wroty w przód/tył, stanie na rękach, przerzuty bokiem (gwiazda), nauka podporu łukiem z leżenia tyłem (mostek), przejście w przód/tył do salt typu machowe oraz flik fla­k’ów


Dla kogo

Zaję­cia Akrobatyki są dedy­ko­wa­nie dzie­ciom i młodzieży w wieku 3–18 w grupach o różnym poziomie zaawansowania

 

Tre­ningi akro­ba­tyki odby­wają się sali 218 CH Land

ul. Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW

 

Tre­ne­rzy
Adam Kołodziejczak

Piotr Sypniewski

Bartosz Oset

Sprawdź grafik

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND