strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dzieci i młodzieży

Hip Hop

Nauka tańca Hip Hop

 

Hip-Hop, jako taniec, to forma, która wyewoluowała z tanecznego dorobku kultury ulicy. Tu możemy dokonać podstawowego podziału na:

Old School Hip Hop to pierwotny, surowy i wyrazisty przejaw hip-hopu. To inspiracja Funkiem, old-schoolowym rapem, specyficznym klimatem ulicy tamtych lat – kolorowej, żywej, spontanicznej. Jeśli chodzi o taniec, który w swej formie ma charakter old-schoolowy – mówimy o Hype – tańcu opartym muzycznie na wyrazistych, dynamicznych, czarnych Beatach i tym samym taniec mocno energetyczny.

New School hip hop to forma bardziej wyrafinowana, bardziej złożona, oparta na wielu inspiracjach, ze szczególnym uwzględnieniem takich filarów jak wspomniany Hype i popping.
Korzysta się tu również z doświadczeń techniki jazzowej, tańca współczesnego., Ze względu na tą interdyscyplinarność ten rodzaj tańca hip-hopowego nazwano newstyle, czyli nowy styl, będący jakby kompilacją dorobku.

Kul­tura hip-hopu naro­dziła się w Bro­nxie, w Nowym Jorku w latach sie­dem­dzie­sią­tych. Obec­nie naj­bar­dziej popu­larny taniec w stylu Street Dance. Mocna praca nóg na ugię­tych kola­nach w połą­cze­niu ze zwartą, pla­styczną górną par­tią ciała pozwala na wyko­ny­wa­nie róż­no­rod­nych wido­wi­sko­wych ele­men­tów.


Dla kogo
Dla wszystkich! Swoich sił mogą próbować w naszym zespole dzieci już od 6 do roku życia

Hip Hop'u uczymy w:
Siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND,  sala 75 w CH LAND ul. Wałbrzyska 11, budynek "A", wejście bliżej Ursynowa

 

Instruktorzy
Mariusz Adamczyk, Patrycja Bączek

Znajdź naukę tańca Hip Hop w grafiku 2016/2017

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND