strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Wakacje z HAND To HAND

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy  MURZASICHLE 2018

Letni Obóz
Taneczno Spraw­no­ściowy

MURZASICHLE 2018

 

TERMIN: 

5 – 18 sierpnia 2018 r. (13 dni)

 

Wyjazd z Warszawy dnia 5 sierpnia (niedziela) o g. 9.15
Zbiórka o godz. 9.00
Wyjazd z Murzasichle dnia 18 sierpnia (sobota) ok. g. 10.00 

 

MIEJSCE: 
Ośro­dek „HAWRAŃ” w Murzasichlu, pokoje 2-5 osobowe z łazienkami

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2018/2019 oraz aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

 

ZAPISY i warunki udziału:  

  1. należy wypełnić formularz zgłoszenia umieszczony poniżej
  2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pierwszej raty
  3. do 10 czerwca należy dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną
  4. do 10 lipca należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty za wyjazd.

 

KOSZT: 1900 zł.

- wpłata pierwszej raty (min. 500 zł.)
- wpłata drugiej raty (min. 500 zł.) do dnia 10 czerwca
- wpłata pozostałej sumy do dnia 10 lipca

 

WPŁATY: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 
Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”,
ul. Bacha, 02-743 War­szawa, 
tytułem:
imię i nazwisko dziecka, obóz szkoleniowy MURZASICHLE 2018

Lista rzeczy przydatnych podczas oboazu

Szczegóły Obozu MURZASICHLE 2018Formularz zapisu na Obóz MURZASICHLE 2018

Karta kwalifikacyjna 2018

Pro­szę o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami” 

Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia 10 czerwca

 

Oto nie­które atrak­cje jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

  • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych
  • dla starszych więcej warsztatów tańca, dla młodszych więcej zabawy
  • basen, dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki, trampoliny, zajęcia manualne
  • ognisko z kiełbaskami, olimpiady sportowe o Puchar Obozu itp

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca oraz zaproszeni szkoleniowcy, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

 

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych kro­ków tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną i nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami. Dobrą zabawę zapewniają wychowawcy.

Nasze obozy odbywają się zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Fitness na trampolinach

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Wakacje z HAND to HAND

 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND