strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Lato w mieście z tańcem 2016

Lato w mieście z tańcem 2016

 

TERMIN: 

8 – 12 sierpnia 2016 r.

 

MIEJSCE: sala 75 w CH LAND, ul. Wałbrzyska 11 budynek A

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej, aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

 

KOSZTY: wakacyjna składka członkowska 200 zł. + 50 zł. koszt pięciu obiadów. WPŁATY83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa, tytułem: imię 

i nazwisko dziecka, składka wakacyjna

 

ZAPISY i warunki udziału:

1. wypełnienie formularza zapisu
2. wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika
3. wpłacenie składki wakacyjnej i ewentualnie opłaty za obiady

Formularz zapisu na Lato w Mieście z Tańcem

KARTA UCZESTNIKA

REGULAMIN programu 

 

Oto nie­które atrak­cje, jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

 • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych,
 • gry i kon­kursy z nagro­dami, wyjazdy na imprezy zewnętrzne (np. do kina)
 • konik mecha­niczny „pony cycle”,  zajęcia plastyczne, udział w rywalizacji sportowej 

 

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą tre­ne­rzy i instruk­to­rzy, opiekę spra­wować będą wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy. Jeśli pogoda pozwoli część zajęć (zwłaszcza treningi gimnastycznę) będą się odbywały poza budynkiem Landu, np w parku Dolina Służewiecka
 

PLANOWANY DZIEŃ LATA W MIEŚCIE:

 • 8.00-9.00 – Zbiórka uczestników, czas z wychowawcami: gry, zabawy, zajęcia plastyczne itp.
 • 9.00–11.00 lek­cje tańca (w sali), tre­ning gim­na­styczny (na powie­trzu) lub wyjście na imprezę zewnętrzną
 • 11.00 czas na drugie śniadanie (przyniesione z domu)
 • 11.30–13.30  tre­ning gim­na­styczny (na powie­trzu), lek­cje tańca (w sali)
 • 13.30 – OBIAD (dwudaniowy z napojem)
 • do godziny 14.30 czas z wychowawcamigry, zabawy, zajęcia plastyczne itp
 • 14.30–15.30 lek­cje tańca, tre­ningi gim­na­styczno – akro­ba­tyczne itp.
 • 15.30–16.00 czas z wychowawcamigry, zabawy itp., odbiór dzieci
   

 

Akcja "LATO W MIEŚCIE Z TAŃCEM SPORTOWYM 2016"

jest współfinansowana ze środków 
m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów
 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND