strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

Letni Obóz
Taneczno Spraw­no­ściowy

IWONICZ 2017

 

TERMIN: 

13 sierpnia (niedziela) – 26 sierpnia (sobota) 2017 r. (13 dni)

 

MIEJSCE: 
Ośro­dek „IWONICZEK” w Iwoniczu, pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2017/2018 oraz aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

 

KOSZT: 1780 zł.

- wpłata pierwszej raty (min. 380 zł.) do 10 kwietnia
- wpłata drugiej raty (min. 500 zł.) do dnia 10 czerwca
- wpłata pozostałej sumy do dnia 10 lipca

 

WPŁATY: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 
Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”,
ul. Bacha, 02-743 War­szawa, 
tytułem:
imię i nazwisko dziecka, obóz szkoleniowy IWONICZ 2017

 

Szczegóły Obozu IWONICZ 2017

Formularz zapisu na Obóz IWONICZ 2017

Karta kwalifikacyjna 2017 

Pro­szę o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami” 

Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia 31 maja

 

Oto nie­które atrak­cje jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

  • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych
  • dla starszych więcej warsztatów tańca, dla młodszych więcej zabawy
  • dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wyjazdy na basen do Krosna, wycieczki
  • konik mecha­niczny „pony cycle”, ognisko z kiełbaskami, olimpiady sportowe o Puchar Obozu itp

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca oraz zaproszeni szkoleniowcy, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

 

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych kro­ków tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną i nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami. Dobrą zabawę zapewniają wychowawcy.

Nasze obozy odbywają się zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej

 

NASI INSTRUKTORZY ZAPRASZAJĄ:

 

Fitness na trampolinach

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Wakacje z HAND to HAND

 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND