strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Zimowy Obóz „GOŁOBORZE 2013”

 

Skoń­czyły się ferie, skoń­czył się Zimowy Obóz „GOŁOBORZE 2015”. My jeste­śmy z Was ogrom­nie zado­wo­leni. Kawał pracy wyko­na­li­ście, powstały nowe for­ma­cje oraz mini formy, do tego grupa Junior­ska i Doro­śli mają swój wła­sny język do poro­zu­mie­wa­nia się. Dzieci wytrzy­my­wały cięż­kie tre­ningi nie pod­da­jąc się ani na chwilę, wsze­la­kie kon­tu­zje nie były nam straszne i każdy dawał z sie­bie jak najwię­cej. Super radzi­li­ście sobie z zada­niami, które dla Was wymy­śla­li­śmy! Mogli­by­śmy tutaj tak wymie­niać, wymie­niać i wymie­niać, ale sądzę, że każdy z Was wie jak dobrą robotę wyko­nał. Jeste­śmy dumni i cze­kamy na wię­cej! Przed nami bar­dzo ważny czas tre­nin­gów i star­tów, trzy­mamy kciuki i powo­dze­nia! Wyko­rzy­staj­cie jak naj­le­piej zdo­bytą na zgru­po­wa­niu wie­dzę!

 

 

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND