strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Obozy taneczne i sportowe

 

Zespół Taneczny i Szkoła Tańca „HAND to HAND”, oprócz zajęć poza­lek­cyj­nych w ciągu roku szkol­nego, ofe­ruje dzie­ciom i mło­dzieży wyjazdy na zimowe i letnie obozy taneczno – spraw­no­ściowe.  

 

Najbliższy Obóz to MURZASICHLE 2020 

TERMIN: 9-22 sierpnia 2020 r. (13 dni)

SZCZEGÓŁY

 

CEL obozów: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2020/2021 oraz aktywny wypo­czy­nek i zabawa.  

 

Tre­ningi i lekcje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni. 

 

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.
 

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych kroków tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną i nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami.

Nasze obozy, zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, są zgła­szane do Kura­to­rium Oświaty.  

 

PRZYKŁADOWY DZIEŃ NA OBOZIE: 

 

 • 8.00 – pobudka
 • do godziny 8.30 poranna toa­leta, cze­sa­nie włosów itp.
 • 8.30 – ŚNIADANIE
 • do godziny 9.30 czas z wycho­waw­cami (porządki, przy­go­to­wa­nie do zajęć, spraw­dze­nie stro­jów sto­sow­nie do pogody itp.)
 • 9.30–11.15 lekcje tańca lub tre­ning gim­na­styczny na powie­trzu
 • 11.15 prze­rwa
 • 11.30–13.15 tre­ning gim­na­styczny na powie­trzu lub lekcje tańca
 • 13.30 – OBIAD
 • do godziny 14.45 cisza poobied­nia
 • 15.00–18.15 zaję­cia poobied­nie np. gry i zabawy z wycho­waw­cami, spa­cery, lekcje tańca, tre­ningi gim­na­styczno – akro­ba­tyczne w mniej­szych gru­pach, basen, tram­po­liny, konik mecha­niczny pony­cycle itp.
 • 19.00 – KOLACJA
 • do godziny 20.00 przy­go­to­wa­nia do zajęć wie­czor­nych
 • 20.00 – zaję­cia wie­czorne np. dys­ko­teki, kon­kursy z nagro­dami, indy­wi­du­alne lekcje tańca lub gim­na­styki
 • 21.00/22.00 – cisza nocna dla młod­szy­ch/dla star­szych
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND