strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Wakacje z HAND To HAND

 

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy MURZASICHLE 2021

Letni Obóz-Zgrupowanie Taneczno Sprawnościowe MURZASICHLE 2021 (15-28.08.2021)

 

TERMIN

15 – 28 sierpnia 2021 r. (14 dni, 13 nocy)

 • Wyjazd z Warszawy dnia 15 sierpnia (niedziela
  o godz. 9.00 (pobyt zaczynamy od obiadokolacji) 
 • Wyjazd z Murzasichle 28 sierpnia (sobota) ok. godz. 10

 

MIEJSCE: 

Ośro­dek „HAWRAŃ” w Murzasichlu, pokoje 2-5 osobowe z łazienkami

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej
i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2021/2022 oraz edukacja, aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

 

ZAPISY i warunki udziału:  

 1. należy wypełnić formularz zgłoszenia
 2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pierwszej raty w kwocie 1000 zł.
 3. do 10 czerwca należy dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną
 4. do 10 lipca należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty za wyjazd (w dowolnych ratach)

Karta Kwalifikacyjna MURZASICHLE 2021

Prosimy o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami”. Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia 10 czerwca 2021 r.
Formularz zapisu na obóz MURZASICHLE 2021 (osoby zarejestrowane w ActiveNow)

Formularz zapisu na obóz MURZASICHLE 2021 (dla osób niezarejestrowanych w ActiveNow)

 

KOSZT: 2690 zł.

- wpłata pierwszej raty w dniu zapisu (min. 1000 zł.)
- wpłata pozostałej sumy w dowolnych ratach do dnia 15 lipca

UWAGA! Przy wpłacie całej kwoty do dnia 30 kwietnia obowiązuje cena 2590 zł.

 

WPŁATY: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 

Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”,
ul. Bacha, 02-743 War­szawa, tytułem: imię i nazwisko dziecka, MURZASICHLE 2021

 

GWARANCJA ZWROTU z powodu COVID-19

 • Organizator gwarantuje zwrot 95% kosztów obozu w przypadku braku możliwości wyjazdu dziecka związanym z udokumentowanymi ograniczeniami epidemicznymi
 • Organizator gwarantuje zwrot 100% kosztów obozu w przypadku konieczności odwołania organizacji obozu

Regulamin wypoczynku K.S. HAND to HAND 1       Regulamin i procedury dla ograniczenia ryzyka zakażenia     Klauzula Informacyjna

UWAGA!

 • Będą obowiązywały wytyczne GIS, MZ i MEN zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na zgrupowaniu
 • W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, będziemy się stosowali do aktualizowanych rozporządzeń

Lista rzeczy przydatnych podczas obozu

Prosimy, żeby walizki nie były większe od dzieci :)

 

ZEBRANIE OBOZOWE, INFORMACYJNE:

 

 • TERMIN: szczegóły wkrótce
 • MIEJSCE: komunikator ZOOM
  • Link: szczegóły wkrótce
  • Meeting ID: szczegóły wkrótce
  • Password: szczegóły wkrótce

 

Do udziału w zebraniu zapraszamy głównie rodziców dzieci, które będą z nami jechały pierwszy raz oraz tych jeszcze nie zdecydowanych

 

Oto nie­które atrak­cje jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

 • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych
 • dla starszych więcej warsztatów tańca, dla młodszych więcej zabawy
 • basen, dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki, trampoliny, zajęcia manualne
 • ognisko z kiełbaskami, olimpiady sportowe o Puchar Obozu itp

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca oraz zaproszeni szkoleniowcy, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

  

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.
 

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych kro­ków tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną i nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami. Dobrą zabawę zapewniają wychowawcy.
 

Nasze obozy odbywają się zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej. 

 

 

 

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND