strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Wakacje z HAND To HAND

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy MURZASICHLE 2019


 

Letni Obóz
Taneczno Spraw­no­ściowy

MURZASICHLE 2020 (9-22.08.2020)

 

Obóz odbędzie się zgodnie z planem!!! 

To będzie wyjątkowy obóz, głównie przeznaczymy go na regenerację sił fizycznych i psychicznych dzieci i młodzieży po ograniczeniach związanych z wirusem. Będziemy nadrabiać zaległości, doskonalić choreografie na Mistrzostwa, które są planowanie już na przełomie sierpnia i września oraz uczyć się nowych elementów tańca i akrobatyki oraz dobrze się bawić!!! 

 

Wyjazd z Warszawy dnia 9 sierpnia (niedzielaz parkingu przed "Małym Landem" (drugi parking licząc od ul. Wałbrzyskiej, wjazd od Al. Harcerzy Rzeczpospolitej):

Autokar A  zbiórka o godz. 8.15

Autokar B  zbiórka o godz. 9.15

UWAGA:

 1. prosimy parkować samochody, tak żeby nie utrudniały manewrowania autokarom
 2. osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę (jeden rodzic lub opiekun):
 • musi być zdrowa (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).
 • musi stosować się do Rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu względem innych osób
 • nie może wchodzić do autokaru, w którym znajdują się dzieci

Lista z podziałem na grupy wychowawcze i "autokar"

Ważne dokumenty do pobrania:

Oświadczenie rodziców/opiekunów

Regulamin wypoczynku K.S. HAND to HAND 1  

Regulamin i procedury dla ograniczenia ryzyka zakażenia 

Klauzula Informacyjna

UWAGA!

 • Będą obowiązywały wytyczne GIS, MZ i MEN zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku
 • Ilość miejsc na obozie została zmniejszona, decyduje kolejność zapisu i wpłaty pierwszej raty
 • W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, będziemy się stosowali do aktualizowanych wytycznych
 • Wydłużyliśmy termin wpłat

TERMIN Obozu: 

9 – 22 sierpnia 2020 r. (14 dni, 13 nocy)

 

Wyjazd z Warszawy dnia 9 sierpnia (niedzielao godz. 8.15 i 9.15

Pobyt zaczynamy od obiadokolacji. 

Wyjazd z Murzasichle 22 sierpnia (sobota) ok. g. 10-11

 

MIEJSCE: 
Ośro­dek „HAWRAŃ” w Murzasichlu, pokoje 2-5 osobowe z łazienkami

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2020/2021 oraz edukacja, aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

 

ZAPISY i warunki udziału:  

 1. należy wypełnić formularz zgłoszenia umieszczony poniżej
 2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pierwszej raty 
 3. do 20 czerwca należy dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną
 4. do 20 lipca należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty za wyjazd (w dowolnych ratach)

Formularz zapisu 2020 

Karta kwalifikacyjna 2020 

Prosimy o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami”. Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia 20 czerwca 2020 r.

Lista rzeczy przydatnych podczas obozu

Prosimy, żeby walizki nie były większe od dzieci :)

 

ZEBRANIE OBOZOWE, INFORMACYJNE:

 • TERMIN: 9 czerwca 2020 r., godz. 20.00
 • MIEJSCE: komunikator ZOOM
  • Link: https://us02web.zoom.us/j/88967936373?pwd=NnFObFU4ejJSNU9weGVqckhkR1Rldz09
  • Meeting ID: 889 6793 6373
  • Password: 6BnRqP

Do udziału w zebraniu zapraszamy:

 • Rodziców dzieci, które będą z nami jechały pierwszy raz oraz dla tych jeszcze nie zdecydowanych
 • Rodziców dzieci, którzy chcą zapoznać się z tematami organizacyjnymi, wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa

 

Oto nie­które atrak­cje jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

 • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych
 • dla starszych więcej warsztatów tańca, dla młodszych więcej zabawy
 • basen, dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki, trampoliny, zajęcia manualne
 • ognisko z kiełbaskami, olimpiady sportowe o Puchar Obozu itp

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca oraz zaproszeni szkoleniowcy, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

 

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych kro­ków tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną i nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami. Dobrą zabawę zapewniają wychowawcy.

Nasze obozy odbywają się zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej.

 

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND