strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Wakacje z HAND To HAND

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy MURZASICHLE 2019

Letni Obóz
Taneczno Spraw­no­ściowy

MURZASICHLE 2019

Lista uczestników

Prosimy sprawdzić i uzupełnić ewentualne braki. W przypadku pytań prosimy o maila: sekretariat@handtohand.pl

 

TERMIN: 

11 – 24 sierpnia 2019 r. (13 dni)

 

Wyjazd z Warszawy dnia 11 sierpnia (niedziela) o g. 9.15
Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przed "Małym Landem" (drugi parking licząc od ul. Wałbrzyskiej, wjazd od Al. Harcerzy rzeczpospolitej) Na czas przejazdu dzieci mogą mieć suchy prowiant i wodę niegazowaną (bez chipsów i nadmiaru słodyczy), pobyt zaczynamy od obiadokolacji. UWAGA: prosimy parkować samochody, tak żeby nie utrudniały manewrowania autokarom
Wyjazd z Murzasichle dnia 24 sierpnia (sobota) ok. g. 10.00 

 

MIEJSCE: 
Ośro­dek „HAWRAŃ” i "W KIECORZE" w Murzasichlu, pokoje 2-5 osobowe z łazienkami

CEL: opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2019/2020 oraz edukacja, aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

 

ZAPISY i warunki udziału:  

  1. należy wypełnić formularz zgłoszenia umieszczony poniżej
  2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pierwszej raty
  3. do 10 czerwca należy dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną
  4. do 10 lipca należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty za wyjazd.

 

KOSZT: 1990 zł.

- wpłata pierwszej raty (min. 500 zł.)
- wpłata drugiej raty (min. 500 zł.) do dnia 10 czerwca
- wpłata pozostałej sumy do dnia 10 lipca

 

WPŁATY: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 
Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”,
ul. Bacha, 02-743 War­szawa, 
tytułem:
imię i nazwisko dziecka, MURZASICHLE 2019

Formularz zapisu na Obóz MURZASICHLE 2019

Szczegóły Obozu MURZASICHLE 2019

Karta kwalifikacyjna 2019 

Prosimy o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami”. Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia 10 czerwca 2019

Lista rzeczy przydatnych podczas oboazu

Prosimy, żeby walizki nie były większe od dzieci :)

 

ZEBRANIE OBOZOWE dla Rodziców dzieci, które będą jechały pierwszy raz z nami oraz dla tych jeszcze nie zdecydowanych, ODBĘDZIE SIĘ 16 KWIETNIA O G.19 w sali 76 w CH LAND.

Zapraszamy! 

 

Oto nie­które atrak­cje jakie cze­kają na uczest­ni­ków:

  • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych
  • dla starszych więcej warsztatów tańca, dla młodszych więcej zabawy
  • basen, dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki, trampoliny, zajęcia manualne
  • ognisko z kiełbaskami, olimpiady sportowe o Puchar Obozu itp

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca oraz zaproszeni szkoleniowcy, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

 

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych kro­ków tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną i nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami. Dobrą zabawę zapewniają wychowawcy.

Nasze obozy odbywają się zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej.

REGULAMIN WYPOCZYNKU K.S. HAND to HAND  

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND