strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ferie zimowe z HAND to HAND

 

 

Zimowy Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy GOŁOBORZE 2020

 

 

 

 

 

Zimowy Obóz

Taneczno Spraw­no­ściowy GOŁOBORZE 2020, 9-15.02

Formularz zapisu na obóz GOŁOBORZE 2020

TERMIN: 
9 – 15 lutego 2020 r. 

 

Na zebranie zapraszamy głównie rodziców dzieci, które jeszcze nie były na naszych obozach.

 

Wyjazd z Warszawy dnia 9 lutego 2020 r. (niedziela) o g. 9.30
Zbiórka o godz. 9.15 przed CH Land, ul. Wałbrzyska 11 (drugi parking od ul. Wałbrzyskiej)

Wyjazd z „GOŁOBORZA” dnia 15 lutego 2020 r. (sobota) ok. godz. 9.30 (przyjazd pod CH Land)

 

MIEJSCE: 

Ośro­dek „GOŁOBORZE” w Rudkach

 

ZAPISY i warunki udziału:  

 1. należy zapisać się na obóz poprzez system ActiveNow
 2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pierwszej raty w wysokości 500 zł. w dniu zapisu
 3. do dnia 10 grudnia 2019 r. należy  dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
 4. do dnia 20 stycznia 2020 r. należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty za wyjazd

 

KOSZT: 1.320 zł.

(specjalna dieta np. dla osób uczulonych 
- dodatkowo płatna 15zł / dzień)

 

WPŁATY: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 

Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743

War­szawa, tytułem: imię i nazwisko dziecka, Gołoborze 2020

 

W CENIE OBOZU:
- przejazd autokarem w obie strony
- noclegi, trzy posiłki dziennie + II śniadanie
- imprezy kulturalno – oświatowe z nagrodami, dyskoteki
- ubezpieczenie, wychowawcy, trenerzy i instruktorzy
- sale treningowe, korzystanie z pływalni
- gry na konsoli X-Box z kinec­tem,
 

CEL: 
Opra­co­wa­nie nowych cho­re­ogra­fii podnie­sie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, tech­niki tanecz­nej i przy­go­to­wa­nie do sezonu star­to­wego 2019 oraz aktywny wypo­czy­nek i zabawa. 

Formularz zapisu na obóz GOŁOBORZE 2020Karta kwalifikacyjna

Pro­szę o pra­wi­dłowe wydru­ko­wa­nie karty, tzn: dwu­stron­nie na jed­nej kartce i żeby druga strona nie była „do góry nogami” Wypeł­nioną kartę należy dostar­czyć do dnia
10 grudnia 2019 r.

 

LISTA UCZESTNIKÓW 

Lista rzeczy do zabrania na obóz

REGULAMIN WYPOCZYNKU

Obóz jest dofinansowany ze środków
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park 

 


OTO NIE­KTÓRE ATRAK­CJE JAKIE CZE­KAJĄ NA UCZEST­NI­KÓW:

 • codzienna nauka tańca i ele­men­tów gim­na­styczno akro­ba­tycz­nych,
 • dys­ko­teki, gry i kon­kursy z nagro­dami, wycieczki,
 • kon­sola X-Box z kinec­tem,
 • stoły do gry w tenisa, bilard, plac zabaw

 

Tre­ningi i lek­cje tańca z uczest­ni­kami obozu pro­wa­dzą nasi naj­lepsi tre­ne­rzy sportu i instruk­to­rzy tańca, opiekę spra­wują wykwa­li­fi­ko­wani wycho­wawcy, w szcze­gól­nych przy­pad­kach korzy­stamy z pomocy leka­rza w miej­sco­wej przy­chodni.

Dla naj­młod­szych dzieci (na zgru­po­wa­nia zabie­ramy dzieci już od 6 roku życia) two­rzymy spe­cjal­nie małe grupy, któ­rymi opie­kują się doświad­czeni wycho­wawcy.

Wyjazd na obóz pozwala naszym tan­ce­rzom szybko nauczyć się nowych elementów tanecz­nych i cho­re­ogra­fii oraz podnieść kon­dy­cję fizyczną oraz nauczyć się ele­men­tów gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nych. Dzieje się to dzięki codzien­nym lek­cjom tańca rano i po obie­dzie. Spraw­ność zdo­by­wamy na codzien­nych tre­nin­gach w ple­ne­rze i spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej sali z mate­ra­cami.

Nasze obozy, zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, są zgła­szane do Kura­to­rium Oświaty.

PLANOWANY DZIEŃ NA OBOZIE:

 • 8.00 – pobudka
 • do godziny 8.30 poranna toa­leta, cze­sa­nie wło­sów itp.
 • 8.30 – ŚNIADANIE
 • do godziny 9.45 czas z wycho­wawcami
  (porządki, przy­go­to­wa­nie do zajęć, spraw­dze­nie stro­jów sto­sow­nie do pogody itp.)
 • 9.45–11.30 lek­cje tańca lub tre­ning gim­na­styczny na powie­trzu
 • 11.30 prze­rwa
 • 11.45–13.30 tre­ning gim­na­styczny na powie­trzu lub lek­cje tańca
 • 13.40 – OBIAD
 • do godziny 14.45 cisza poobied­nia
 • 15.00–18.15 zaję­cia poobied­nie np. gry i zabawy z wycho­wawcami, spa­cery, lek­cje tańca, tre­ningi gim­na­styczno – akro­ba­tyczne w mniej­szych gru­pach, basen, ping pong, bilard, konik mecha­niczny pony­cycle itp.
 • 18.30 – KOLACJA
 • do godziny 20.00 przy­go­to­wa­nia do zajęć wie­czor­nych
 • 20.00 – zaję­cia wie­czorne np. dys­ko­teki, kon­kursy z nagro­dami, indy­wi­du­alne lek­cje tańca lub gim­na­styki
 • 21.00/22.00 – cisza nocna dla młod­szy­ch/dla star­szych

 

Dobra zabawa gwarantowana!
Serdecznie zapraszamy!

 

 Zobaczcie jak było fajnie w 2013 :)

 

 

Wakacje z HAND to HAND

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND