strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Oferta dla dzieci i młodzieży

Taniec brzu­cha

Taniec brzu­cha
 

Jest to sztuka tańca pocho­dząca z tere­nów Bli­skiego Wschodu i Afryki Pół­noc­nej. Taniec ten wyko­ny­wany jest głów­nie (ale nie wyłącz­nie) przez kobiety.

Bardzo istotne w tańcu orien­tal­nym jest izo­lo­wa­nie od siebie poszcze­gól­nych części ciała i partii mięśni. Ele­men­tem bardzo cha­rak­te­ry­stycz­nym są ruchy wpra­wia­jące całe ciało tan­cerki, bądź jakąś jego część w drże­nie. Wła­ściwe ruchy mięśni brzu­cha wystę­pują bardzo rzadko i jest ich tylko kilka. Praca mięśni brzu­cha często sta­nowi nato­miast wykoń­cze­nie ruchów bioder lub klatki pier­sio­wej.

Sprawdź w GRAFIKU ZAJĘĆ 

Zapisz się 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND