strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Oferta dla dorosłych

Samba Brasil

Samba Brasil 

 

Samba Brasil – Jail­son De Oli­ve­ira jest mistrzem Samby Bra­zy­lij­skiej. Na tych zaję­ciach stara się prze­ka­zać wiedzę i nauczyć naj­waż­niej­szego czyli kroku pod­sta­wo­wego samby bra­zy­lij­skiej. Łączy go z wie­loma sekwen­cjami, przej­ściami. Zaję­cia te są pro­wa­dzone na wyso­kim, bra­zy­lij­skim pozio­mie – ale forma jest Open Level – czyli dostępne dla każ­dego. Może dzięki niemu ktoś zechce kiedyś wziąć udział w kar­na­wale w Rio?!
 

Gdzie

Szkoła Tańca HAND to HAND sala 218 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, Metro SŁUŻEW

 

Kiedy

Sprawdź w GRAFIKU ZAJĘĆ

Zapisz się

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND