strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Karta dużej rodziny

 

Karta Dużej Rodziny

Sko­rzy­staj z zajęć ze zniżką!

Miło nam, iż możemy poin­for­mo­wać o naszej współ­pracy z Kartą Dużej Rodziny! Każdy posia­dacz karty może sko­rzy­stać z naszej oferty zajęć ze zniżką.


Zniżka 10% obo­wią­zuje przy wyku­pie­niu kar­ne­tu­/o­pła­ce­niu składki na mini­mum mie­siąc zajęć.

Należy rów­nież dostar­czyć do nas dane z karty – naj­le­piej w postaci zdję­cia lub po prostu prze­pi­sane na adres
skarbnik@handtohand.pl

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z gra­fi­kiem zajęć i zapra­szamy na zaję­cia HAND to HAND!

 

ZOBACZ GRAFIK ZAJĘĆ

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND