strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

Yenny Torres

Yenny Torres

 

Nau­czy­cielka tańca, cho­re­ograf, ani­ma­torka, tworzy grupę TROPICUBA żeby pokazć taniec i kulturę Kuby. Swoje zdol­no­ści taneczne roz­wi­jała pod okiem instruk­to­rów i cho­re­ografów w zespole Con­junto Fol­klo­rico (la Cam­pana) tań­cząc tra­dy­cyjne, ale też popu­larne tańce afro­ku­bań­skie. Ma solidne pod­stawy tańców folk­lo­ry­stycz­nych uzu­peł­nione prak­tyką i doświadczenie pracując jako tancerka i nauczyciel Latin American Dance. Jest ani­ma­torką i instruk­torką, która potrafi prze­ka­zać miłość do tańca i poka­zać, że to dobra zabawa. Zajęcia są połączeniem Kubańskiej kultury, tańca i pasji.

Yenny uro­dziła się na Kubie. Od naj­młod­szych lat jej życie zwią­zane było ze sztuką i tańcem. Już jako nasto­latka pra­co­wała jako modelka i ani­ma­torka tury­styczna pro­mu­jąc kul­turę i tra­dy­cję, z której się wywo­dzi. Pro­wa­dze­nie zajęć to jej sposób w jaki repre­zen­tuje swoją kul­turę w Polsce. Uwiel­bia taniec, muzykę, podróże i pozna­wa­nie innych kultur.  


 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND