strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

Monika Syzdół

Monika Syzdół

 

Tan­cerka naj­wyż­szej mię­dzy­na­ro­do­wej klasy tanecz­nej S w tań­cach laty­no­ame­ry­kan­skich i stan­dar­do­wych, czynna tan­cerka w tańcu towa­rzy­skim od 13 lat. Fina­listka i zwy­cięż­czyni wielu Grand Prix Polski, fina­listka Mistrzostw Polski w Ostró­dzie 2016 r., półfina­listka Mistrzostw Polski w Kar­pa­czu w 2017 r. w tań­cach laty­no­ame­ry­kan­skich i stan­dar­do­wych w Gogo­li­nie.

Taniec to jest sposób na życie, z przy­jem­no­ścią zarazi Pań­stwa i Wasze dzieci pozy­tywną ener­gią i uśmie­chem.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

Fitness na trampolinach

 

Wakacje z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND