strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

Mariusz Adam­czyk

Mariusz Adam­czyk

 

Tan­cerz, instruk­tor i cho­re­ograf z ponad 20 letnim doświad­cze­niem sce­nicz­nym.  

 

Z jego doświad­cze­nia cho­re­ograficznego korzy­stano m.in. w Wiel­kiej Bry­tani np. przy reali­za­cji „Dance Factor” gdzie udział w nagra­niu sce­nicz­nym brało udział 200 tan­ce­rzy. Praca na par­kie­cie to emocje, zaan­ga­żo­wa­nie i spory wysi­łek – czego wymaga od swoich uczniów jak i od siebie.

Ważnym jest pozbyć się swoich kom­plek­sów i wywo­łać radość na twarzy co stara się osią­gnać wspól­nie z pod­opiecz­nymi.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

Fitness na trampolinach

 

Wakacje z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND