strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

 

Jail­son De Oli­ve­ira

Jail­son De Oli­ve­ira

 

Bra­zy­lij­ski tan­cerz, instruk­tor, mistrz samby, współ­za­ło­ży­ciel sam­bo­wej Grupy Tanecz­nej Samba Art.


Przy­godę z tańcem zaczął oczy­wi­ście w Bra­zy­lii, potem prze­niósł się do Europy. Głów­nie we Wło­szech pra­co­wał jako cho­re­ograf bra­zy­lij­skich spek­ta­kli tanecz­nych. W rodzin­nym mie­ście Maceio, był i jest do tej pory roz­ch­wy­ty­wa­nym tan­cerzem forro – stylu tańca pocho­dzą­cego z pół­noc­nego-wschodu kraju oraz reggae.


Jego zaję­cia to gorące połą­cze­nie bra­zy­lij­skich rytmów z domieszką… wszyst­kiego co arty­styczna dusza w danej chwili zapra­gnie.


Jail­son to pogodny, uśmiech­nięty i try­ska­jący ener­gią czło­wiek. Jak sam o sobie mówi, w żyłach nie płynie mu krew a taniec – co widać na jego zaję­ciach. To na czym mu zależy, to na rado­ści swoich Kur­san­tów i spo­wo­do­wa­nie by ten czas na sali był bra­zy­lij­ską zabawą z „efek­tem ubocz­nym” czyli spa­la­niem kalo­rii :-)

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND