strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

Gosia Kalinowska

Gosia Kali­now­ska

 

Przed­sta­wiamy Wam Gosię Kali­now­ską:

„W maju 2018 prze­pro­wa­dzi­łam się z pier­ni­ko­wego Toru­nia do War­szawy, bo posta­no­wi­łam, że w moim życiu powinna rzą­dzić rurka, a nie biurko. Przed­tem przez ponad 2 lata łączy­łam pracę instruk­tora pole dance, biu­rowy etat i studia magi­ster­skie.

Sprawa jest prosta – kocham pole dance i chcę, żeby poko­chali go inni! Uważam, że pole dance zmie­nia kobiety w super­bo­ha­terki, dla­tego pragnę pro­wa­dzić takie zaję­cia, na które czeka się z nie­cier­pli­wo­ścią, bo każda kur­santka zasłu­guje na to, by czuć się jak super­wo­man.

Pozna­łam pole dance w 2014 r. i była to miłość od pierw­szych „zakwa­sów” (tak wiem, to są DOMSy). Szybko posta­no­wi­łam, że muszę kiedyś stanąć tyłem do lustra, a przo­dem do sali i uczyć innych. Okazja do tego natra­fiła się już w 2016 roku. W studio, w którym tre­no­wa­łam ode­szła jedna instruk­torka. Nie było łatwo, musia­łam bły­ska­wicz­nie podjąć decy­zję i nauczyć się meto­dyki pro­wa­dze­nia zajęć.

Poświę­ci­łam mak­si­mum czasu i ener­gii na zdo­by­cie potrzeb­nej wiedzy i już w marcu popro­wa­dzi­łam pierw­sze zaję­cia. Moje doświad­cze­nie z rurką nie ogra­ni­cza się do sali tre­nin­go­wej. Obro­ni­łam pracę magi­ster­ską pod tytu­łem „Taniec na rurze jako eman­cy­pa­cyjna prak­tyka kobiet. Wizu­alne repre­zen­ta­cje pole dance w ser­wi­sie YouTube”. Kryje się pod nim ponad roczne bada­nie histo­rii pole dance, ana­li­zo­wa­nie filmów oraz komen­ta­rzy pod nimi. Oprócz tego współ­pra­cuję z Fun­da­cją Zara­biaj Na Pasji. Zaj­muję się orga­ni­za­cją m.in. obozów, kon­fe­ren­cji i kursów dla tre­ne­rów. Nadal pra­cuję jako fre­elan­cer copyw­ri­ter i social media mana­ger."


 

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Ferie zimowe z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND