strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2020    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

Agata Niedolistek

Agata Nie­do­li­stek

 

Tan­cerka, instruk­tor tańca współ­cze­snego, z wyksztal­ce­nia socjo­log. W HAND to HAND pro­wa­dzi zaję­cia modern dla doro­słych.


Z tańcem zwią­zana od ponad 25 lat, zaczy­nała w dzie­cię­cych gru­pach w PKiN oraz przy studio Buffo, by w 1997 roku roz­po­cząć przy­godę z tańcem współ­cze­snym w mło­dzie­żo­wym zespole „Salio ergo sum”. W latach 2001-2006 była człon­kiem Teatru Tańca Art. dzia­ła­ją­cego pod kie­run­kiem Roberta Śli­żew­skiego. W kolej­nych latach nie­zwią­zana na stałe z żadną grupą, uczest­ni­czyła w tym czasie m.in. w pro­jek­tach Teatru Tańca Zawi­ro­wa­nia z War­szawy oraz współ­pra­co­wała z łódzką grupą Kijo. Przez lata regu­lar­nie uczest­ni­czyła w warsz­ta­tach w Polsce i za gra­nicą, szcze­gól­nie pro­wa­dzo­nych przez tan­ce­rzy Ślą­skiego Teatru Tańca (A. Kry­siak, T. Weso­łow­ski, J. Sku­bacz­kow­ski, S Zaj­kow­ski i inni) oraz Ultima Vez (D. Lorenc, T. Stey­aert, M. Ronda, E. Toroja, L. Aris). Pro­wa­dząc zaję­cia korzy­sta głów­nie z ruchu i języka tych dwóch teatrów.


 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

Fitness na trampolinach

 

Wakacje z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND