strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

 

Jacek Sennewald 

Jacek Sen­ne­wald

 

Zało­ży­ciel Zespołu i Szkoły Tańca „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Prezes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”. 

więcej 

 

Małgorzata Grzywińska (Grzywa) 

Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska (Grzywa)

 

Instruk­tor tańca Jazz, Modern, Współ­cze­sny, tan­cerka w Grupie Tańca Nowo­cze­snego „Sway”. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND” i Kie­lec­kiego Teatru Tańca, wie­lo­krotna Mistrzyni Polski oraz Wice­mi­strzyni Świata.

 

więcej 

 

Magdalena Pasiut (Pasi) 

Mag­da­lena Iwanicka (Pasi)

 

Instruk­tor tańca, pro­wa­dzi lekcje Jazz’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ografie dla naj­młod­szych tan­cerzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.


więcej 

 

Marcin Konecki 

Marcin Konecki

 

Tan­cerz, instruk­tor tańca, cho­re­ograf. Pro­wa­dzi zaję­cia z Latino, Sexy Dance, Rock and Roll’a oraz tańca użyt­ko­wego Disco w parach.

Tańczy od 8 roku życia, od początku do dziś zwią­zany z Rock and Rollem. Ciężka praca i wytrwa­łość opła­cała się.


więcej 

 

Joanna Fituch 

Joanna Fituch

 

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­jąca…


więcej 

 

Agnieszka Kurek 

Agnieszka Kurek

 

Instruk­tor fit­ness, fit­ness na tram­po­li­nach, tańca jazz, disco, hip hop, street dance. Absol­wentka Zespołu Tanecz­nego „HAND to HAND” Jacka Sen­ne­walda oraz grupy „Spin” Beaty Woj­cie­chow­skiej. Peda­gog przedmiotu obo­wiąz­ko­wego – taniec w Pry­wat­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 114.


więcej 

 

Agata Niedolistek 

Agata Nie­do­li­stek 

 

Tan­cerka, instruk­tor tańca współ­cze­snego, z wyksztal­ce­nia socjo­log. W HAND to HAND pro­wa­dzi zaję­cia modern dla doro­słych.  


więcej 

 

Klaudia Furmańska  

Klau­dia Fur­mań­ska 

 

Instruk­tor Zumby i zumby gold, Instruk­tor I i II stop­nia Jum­ping Frog, Nau­czy­cielka tańca, z wyksztal­ce­nia żywie­nio­wiec oraz kosme­tyczka. Należy do świa­to­wej orga­ni­za­cji instruk­to­rów Zumba Instruc­tor Network. Na zaję­ciach daje z siebie 100% ener­gii. Naj­waż­niej­szą nagrodą dla Niej jest zado­wo­le­nie i uśmiech na twa­rzach uczest­ni­ków zajęć.
 
więcej

 

Anna i Piotr Makowieccy 

Anna i Piotr Mako­wieccy 

 

Anna i Piotr Mako­wieccy – mał­żeń­stwo, które połą­czyła wspólna pasja – taniec. To nie­zwy­kle cha­ry­zma­tyczni instruk­to­rzy, ich cier­pli­wość i wyjąt­kowo meto­dyczny sposób pro­wa­dze­nia zajęć spra­wiają, że kur­sanci zako­chują się w tańcu. Wycho­wan­ko­wie Anny i Piotra to obec­nie naj­lepsi w Polsce tre­ne­rzy i cho­re­ogra­fo­wie wielu tech­nik tanecz­nych.


więcej

 

Bar­bara Ilczuk

Bar­bara Ilczuk

 

Roz­tań­czony filo­log – z wykształ­ce­nia rusy­cystka, z pasji i natury nauczy­cielka tańca.
Super prak­tyk – doświad­czona instruk­torka i tan­cerka tańca orien­tal­nego. „Spe­cialty Teacher for Orien­tal/ Middle Eastern Dance and Egyp­tian Fol­klore” – cer­ti­fied by Prof. Hassan Khalil ISOC – INTERNATIONAL SARAY OF ORIENTAL CULTURE, CAIRO-EGYPT”. Od 2005 roku pomaga kobie­tom zgłę­biać tajm­nice i radość naj­bar­dziej kobie­cej tech­niki tanecz­nej.

więcej

 

Paweł Zając

Paweł Zając

 

Paweł Zając – peda­gog tańca, cho­re­ograf, cho­re­ote­ra­peuta. Reali­zuje pro­jekty taneczne w Polsce, USA, Wło­szech czy Hisz­pa­nii. Pra­cuje dla naj­więk­szych szkół tańca w Polsce, wykła­dowca min. na Wyż­szej Szkole Huma­ni­stycz­nej TWP w Szcze­ci­nie.

Reali­zo­wał przed­się­wzię­cia taneczne dla takich marek jak: Levis, Cyfra+, Carls­berg, Euro­sport, Mul­ti­kino, Cinema City.

 

więcej

 

Aneta Burcewicz

Aneta Burcewicz

 

Certyfikowana instruktorka Pole Dance, w naszej szkole prowadzi zajęcia Pole Dance oraz Stretching.
Podczas treningów stara się przekazać swoją pasję i miłość do tego sportu. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła 8 lat temu, a od 2018 roku pracuje jako trenerka. Swój warsztat szlifowała pod okiem wielu tancerzy i gwiazd sceny pole dance...

 

więcej

 

Gosia Kalinowska

Gosia Kali­now­ska

 

Przed­sta­wiamy Wam Gosię Kali­now­ską: 

„W maju 2018 prze­pro­wa­dzi­łam się z pier­ni­ko­wego Toru­nia do War­szawy, bo posta­no­wi­łam, że w moim życiu powinna rzą­dzić rurka, a nie biurko. Przed­tem przez ponad 2 lata łączy­łam pracę instruk­tora pole dance, biu­rowy etat i studia magi­ster­skie..." 

 

więcej

 

Jan Kosianko

Jan Kosianko

 

Jan swoją edukację taneczną rozpoczął 8 lat temu w siedleckim Caro Dance Company pod opieką Iwony Marii Orzełowskiej. Zdobywał tam wiedzę w zakresie techniki tańca jazzowego i współczesnego od wielu instruktorów z Polski i z zagranicy, m.in.: Marissa Osato (USA), Keith Derrick Randolph (USA), Sanja Maier Hasagic (BIH), Izabela Orzełowska, Eliza Kindziuk, Jakub Mędrzycki, Marek Zajączkowski, Aleksandra Borkowska...

 

więcej

 

Monika Syzdół

Monika Syzdół

 

Tan­cerka naj­wyż­szej mię­dzy­na­ro­do­wej klasy tanecz­nej S w tań­cach laty­no­ame­ry­kan­skich i stan­dar­do­wych, czynna tan­cerka w tańcu towa­rzy­skim od 13 lat. Fina­listka i zwy­cięż­czyni wielu Grand Prix Polski, fina­listka Mistrzostw Polski w Ostró­dzie 2016 r., półfina­listka Mistrzostw Polski w Kar­pa­czu w 2017 r. w tań­cach laty­no­ame­ry­kan­skich i stan­dar­do­wych w Gogo­li­nie...

 

więcej

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Ferie zimowe z HAND to HAND

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND