strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ubezpieczenie NNW dla osób uprawiających taniec sportowy

W związku z koniecznością odnowienia rocznej polisy ubezpieczenia NNW osób uprawiających taniec sportowy, prosimy o wpłatę 25 zł od osoby na konto klubu lub gotówką w recepcji do dnia 10 lutego. Ubezpieczeniem muszą być objęci wszyscy zawodnicy należący do formacji. Jeżeli posiadają Państwo indywidualne ubezpieczenie sportowe dla swojego dziecka – prosimy o wysłanie skanu polisy na e-mail: sekretariat@handtohand.pl


Informacje o polisie:
Polisa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU SPORT 

Umowa zbiorowa

Zakres ubezpieczenia:   

  • świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • assistance zakres podstawowy

 

Suma ubezpieczenia:

  • 2500 zł

 

Warunki ubezpieczenia:

  • do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ

 

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND