strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Formacja Jazz Dance Najmłodsi 2

Ogła­szamy nabór do for­ma­cji „Jazz Dance Najm­łodsi 2”

Zapra­szamy uzdol­nione tanecz­nie dzieci uro­dzone w 2008, 2007 lub 2006 roku.

Będziemy spo­ty­kać się w wybrane soboty i nie­dziele w Szkole Pod­sta­wo­wej Nr 107

przy ul. Nowo­ur­sy­now­skiej 210/212.


Koszt, dla dzieci zrze­szo­nych w K. S „HAND to HAND 1”, 80 zł. za pierw­szą serię. UWAGA! Pro­jekt ten jest dofi­nan­so­wany ze środ­ków Klubu, dla­tego dzieci nie­zrze­szone w nim pokry­wają pełny koszt w wyso­ko­ści 220 zł. Człon­ko­stwo w Klu­bie uzy­skuje się poprzez zło­że­nie wypeł­nio­nej dekla­ra­cji człon­kow­skiej (jeśli jesz­cze nie była zło­żona). Opłaty należy doko­nać po pierw­szym tre­ningu.

 

Zapisz

 

zapis 2

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND