historia HAND to HAND

„Hen hen” czyli gdzieś daleko, daleko, na skraju osie­dla Słu­żew Nad Dolinką w 1988 roku zaczę­li­śmy pro­wa­dzić zaję­cia taneczne dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Był to Klub Osie­dlowy „DOLINKA” przy ul. Puław­skiej 257. Nazwa wzięła się ze sko­ja­rze­nia powie­dze­nia „hen hen” z figurą tańca towa­rzy­skiego głów­nie wyko­ny­waną w tańcu Rumba i Cha Cha Cha.

Zało­ży­cie­lami byli Jacek Sen­ne­wald, Marek Wdow­czyk i Agnieszka Orna­tow­ska (obec­nie Wdow­czyk). Począt­kowo spe­cja­li­zo­wa­li­śmy się tylko w Tańcu Towa­rzy­skim i tzw. Disco Parach, potem powstała pierw­sza for­ma­cja „Pippi” i natu­ralną koleją rze­czy naszymi spe­cjal­no­ściami stały się rów­nież for­ma­cje, mini for­ma­cje, duety i solówki w Show Dance, Jazz Dance, Hip Hop a nawet Mambo czy Rock and Roll. Posze­rza­jąc umie­jęt­no­ści naszych tan­ce­rzy zapra­sza­li­śmy do współ­pracy cho­re­ogra­fów i peda­go­gów takich jak: Iwona Olszow­ska, Piotr Galiń­ski, Bogu­sław Mikla­szew­ski, Elż­bieta Szlu­fik-Pań­tak, Grze­gorz Pań­tak, Justyna Pań­tak, Mariusz Miko­ła­jek, Mał­go­rzata Szulc, Maria Zaj­dler, Beata Woj­cie­chow­ska. Tre­ne­rami gim­na­sty­ki­/a­kro­ba­tyki byli Wal­de­mar Woź­niak i Jaro­sław Kona­siuk.

Nie prze­ry­wa­jąc cią­gło­ści pro­wa­dzo­nych zajęć tanecz­nych i tre­nin­gów w 1998 roku zało­ży­li­śmy Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tury Fizycz­nej pn. Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”. Przez 25 lat wykształ­ci­li­śmy poko­le­nia tan­ce­rzy, z któ­rych część do dziś kon­ty­nu­uje zaszcze­pioną przez nas pasję do tańca, a dzieci naszych pierw­szych tan­ce­rzy obec­nie odno­szą suk­cesy na zawo­dach i prze­glą­dach arty­stycz­nych w kraju i za gra­nicą. Na prze­strzeni lat tań­czy­li­śmy dla arty­stów pol­skiej estrady takich jak Patry­cja Mar­kow­ska, Jan Woj­dak, Janusz Laskow­ski, Ewa Kukliń­ska, Majka Jeżow­ska, Marek Hojda, Andrzej Rosie­wi­cz…

Dziś tańca uczą głównie: Jacek Sen­ne­wald, Mag­da­lena Pasiut i Mał­go­rzata Grzy­wiń­ska, tre­ne­rami akro­ba­tyki są Adam Kołodziejczak, Piotr Sypniewski i Seba­stian Perko oraz Rafał Ziół­kow­ski. Posiadamy 7 sal w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11 (Metro SŁUŻEW), uczymy tańca też w moko­tow­skich i ursy­now­skich szko­łach pod­sta­wo­wych.

SEKCJA INSTRUKTORZY - baner???

Historia Hand to Hand

NASZE SALE

Galeria

Informacje