strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 271
ul. Nie­go­ciń­ska 2

 

For­mu­larz zapisu – LEKCJA PRÓBNA 

– dla osób roz­po­czy­na­ją­cych przy­godę z tańcem

 ZAPIS NA ZAJĘCIA

– dla osób zde­cy­do­wa­nych, zapis do sys­temu Acti­ve­Now

 

 

Grafik 2019/2020:

 

Wtorki:

  • Klasy 0, I począt­ku­jący, godz. 13.50–14.35
  • Klasy I-IV kon­ty­nu­acja nauki, godz. 14.45–15.30

 

START: 17 wrze­śnia (bez­płatna lekcja próbna)

 

Koszt 120 zł.

(mie­sięczna składka za 4 kolejne lekcje, w zależ­no­ści od ilości dni zaję­cio­wych w mie­siącu)

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Pro­simy o zosta­wie­nie w świe­tlicy upo­waż­nień do odbioru dzieci

 

 

Zaję­cia: AKROBATYKA, JAZZ DANCE, HIP HOP, BALET, DISCO i inne oraz zaję­cia dla DOROSŁYCH znaj­dziesz w gra­fiku zajęć 2019/2020 odby­wa­ją­cych się w Lan­dzie

 

Mie­sięczne składki
K. S „HtoH1” wpła­camy przez system DotPay w Active Now lub na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000,

Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

 

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/271)

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Ferie zimowe z HAND to HAND

 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND