strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 271
ul. Niegocińska 2

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2018/2019:

 

Klasy 0, I 

  • czwartki godz. 13.50-14.35

Klasy II-V

  • czwartki godz. 14.45-15.30

Harmonogram wpłat składek

Koszt 100 zł. (miesięczna składka za 4 kolejne lekcje)

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnień do odbioru dzieci

 

Zajęcia z AKROBATYKI, BALETU, TAŃCA TOWARZYSKIEGO, DISCO i INNE znajdziesz w grafiku zajęć 2018/2019 odbywających się w Landzie

 

Składka za zajęcia jest stała, nie­za­leżna od ilo­ści tre­ningów w jakich uczest­ni­czy dziecko, nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na kolejne miesiące. Zgłoszoną nieobecność (zgłoszenia należy dokonać przez formularz na naszej stronie) można odpracować na innych zajęciach odbywających się w naszej siedzibie (CH Land, ul. Wałbrzyska 11) dopasowanych wiekowo (w ciągu jednego miesiąca od nieobecności). Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie lub rozliczone.

 

Mie­sięczne składki K. S. „HtoH 1” wpła­camy na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa. W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/271) NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

 

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND