strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

 

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 107

ul. Nowoursynowska 210/212

 

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2018/2019

 

 

Klasy 0-III poniedziałki godz. 13.45 – 14.30

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnień do odbioru dzieci

 

Zajęcia: AKROBATYKA, JAZZ DANCE, BREAK DANCE, HIP HOP, BALET, DISCO i inne znajdziesz w grafiku zajęć 2018/2019 odbywających się w Landzie

 

 

 Koszt 100 zł. (miesięczna składka za 4 kolejne lekcje, nie za miesiąc kalendarzowy)

 

 

Miesięczna składka jest stała, nie­za­leżna od ilo­ści tre­nin­gów w jakich uczest­ni­czy dziecko, jeśli tre­ning zosta­nie odwo­łany z naszej winy to odpra­cu­jemy go w innym ter­mi­nie.

 


SKŁADKI za tre­ningi pro­szę wno­sić do 10 dnia każ­dego mie­siąca na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa

 

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/107)
NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

 

UWAGA! Można wyko­ny­wać jeden prze­lew sumu­jąc składkę za tre­ningi tańca i akro­ba­tykę

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND