strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP 100

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 100
ul. Taneczna 54/58

 

Dla osób rozpoczynających przygodę z tańcem:Formularz zapisu - LEKCJA PRÓBNA 
Dla osób zdecydowanych, zapis do systemu ActiveNow:

ZAPIS NA ZAJĘCIA

 

 

 

ZGODA na odbiór dziecka ze świetlicy

Grafik 2019/2020:

TANIEC NOWOCZESNY, HIP HOP:

  • poniedziałki, g. 15.30-16.15

AKROBATYKA:

  • środy, g. 15.30-16.15

JAZZ DANCE, DISCO DANCE:

  • piątki, g. 15.30-16.15,

 

START 9 września 2019

 

Miesięczny koszt to składka w wysokości 120 zł.

Za jeden rodzaj zajęć (1 x w tygodniu, 4 x w miesiącu)
10% zniżki na drugi rodzaj zajęć

  

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnienia do odbioru dziecka

 

Inne zajęcia dla dzieci oraz dla DOROSŁYCH znajdziesz 

w grafiku zajęć 2019/2020 odbywających się w Landzie

 

 

Mie­sięczne składki K.S. „HtoH1” wpła­camy przez system DotPay w Active Now lub na rachu­nek ban­kowy Klubu: 
83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 

Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/100)

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND