strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

Formacja Juniorzy

Formacja Juniorzy

 

Tre­ningi tańca dla dzieci w wieku 12-16 lat, grupa wyczy­nowa

Styl tańca: Jazz Dance i Modern, technika tańca klasycznego, akrobatyka oraz elementy Disco Dance.

Główny prowadzącyMałgorzata Grzywińska

 

START4 września

 

Treningi (3 razy w tygodniu):

 • ponie­działek, 17.00-18.30 taniec, sala ??? (info będzie 9 września)
 • środa, godz. 17.30-19.00 taniecsala w SP 107 (MOŻE ULEC ZMIANIE)
 • piątek:
  • g. 16.00-17.30 akrobatyka rocznik 2007, sala 218
  • g. 17.30-19.00 technika tańca klasycznego rocznik 2007, sala 75
  • g. 17.30-19.00 akrobatyka rocznik 2006 i starsi, sala 218 
  • g. 19.00-20.30 tech. t. klasycznego rocznik 2006 i starsi, sala 75

 

Wyso­kość skła­dek dla człon­ków K. S „HAND to HAND 1” w Formacji Juniorów to 350 zł. miesięcznie.

W składkę wliczone są dodatkowe treningi z Formacji, które będą organizowane w miarę potrzeb.

Składka nie obejmuję zajęć: Małych Grup, Master Class, Praktis, oraz Warsztatów i choreografii solo/duet.

Treningi, do końca roku 2019, są częściowo dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów, jeśli nie otrzymamy dofinansowania w roku 2020, składka może ulec zmianie.

Mie­sięczne składki K. S „HtoH 1” wpła­camy do 10 dnia każ­dego mie­siąca na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka.

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia”, „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND