strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

8 czerwca nad Jezior­kiem Czer­nia­kow­skim przy ul. Jezior­nej 2 sto­wa­rzy­sze­nia i fun­da­cje sku­pione w Dziel­ni­co­wej Komi­sji Dia­logu Spo­łecz­nego na Moko­to­wie zor­ga­ni­zo­wały, pod patro­na­tem Bur­mi­strza Dziel­nicy Moko­tów p. Bog­dana Ole­siń­skiego, nie­co­dzienny pik­nik pn. „POŻYTECZNY MOKOTÓW”. Celem tego wyda­rze­nia była pre­zen­ta­cja dzia­łal­no­ści moko­tow­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, które pro­wa­dzą i orga­ni­zują zaję­cia z naj­róż­niej­szych dzie­dzin kul­tury, edu­ka­cji, sportu, roz­woju oso­bi­stego, ani­ma­cji wol­nego czasu oraz spraw spo­łecz­nych. Pik­nik był dosko­nałą oka­zją do bez­po­śred­niego pozna­nia, zna­le­zie­nia i sko­rzy­sta­nia z cie­ka­wych zaję­cio­wych i ofert warsz­ta­to­wych.

W Pik­niku wzięło udział 17 orga­ni­za­cji: Sto­wa­rzy­sze­nie Cera­miczno-Eko­lo­giczne Amfora / MKS Korona Wila­nów / Fun­da­cja BO WARTO / Sto­wa­rzy­sze­nie Scena 96 / Sto­wa­rzy­sze­nie Aktywni dla Ste­gien / Fun­da­cja Dzieci Niczyje / UKS Sadyba / Odział War­szaw­ski Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Peda­go­gów i Ani­ma­to­rów KLANZA / KS. HAND to HAND 1 / Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci Moko­tów / K. S Delta War­szawa / Moko­tow­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin Absty­nenc­kich AZYL / War­szaw­ska Aka­de­mia Karate Tra­dy­cyj­nego / Fun­da­cja Cen­trum Edu­ka­cji Lider­skiej / Sto­wa­rzy­sze­nie Teatr Baza / Sto­wa­rzy­sze­nie Na Całe Życie / Fun­da­cja D. O. M.

FOT. Wio­letta Micha­lak i Piotr Pry­ma­ka­

 

 

Wakacje z HAND to HAND

ZAPISZ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND