strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

25 kwiet­nia 2015 r., w Sali Spor­to­wej SP 313 przy ul. Cybisa 1 odbyły się Dzie­cięce Zawody w Tańcu Spor­to­wym. W rywa­li­za­cji spor­to­wej w tańcu Disco, Disco Fre­estyle i Hip Hop udział wzięło około 400 tan­ce­rzy z 19 klu­bów. Dopi­sali rów­nież widzo­wie po brzegi wypeł­nia­jąc salę. Zawod­nicy zostali podzie­leni na 58 kate­go­rii w zależ­no­ści od wieku i stop­nia zaawan­so­wa­nia. Tur­niej odbył się dzięki wspar­ciu finan­so­wemu z m. st. War­szawy Dziel­nicy Ursy­nów i uprzej­mo­ści Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej Nr 313. Dzię­ku­jemy rodzi­com zawod­ni­ków zrze­szo­nych w naszym Klu­bie, bez któ­rych pomocy nie byłoby mowy o przy­go­to­wa­niu i spraw­nym prze­pro­wa­dze­niu zawo­dów oraz naszym zawod­nicz­kom, które oprócz rywa­li­za­cji na par­kie­cie cały dzień słu­żyły pomocą.

Wakacje z HAND to HAND

ZAPISZ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND