strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dzieci i młodzieży

Jazz Dance

FORMULARZ ZAPISU
NA ZAJĘCIA TANECZNE 2016/2017

Nauka tańca Jazz

 

Taniec jaz­zowy jest oparty na poli­cen­try­zmie i izo­la­cjach, zawiera w sobie ele­menty tańca kla­sycz­nego, baletu i modern. Jazz jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych sty­lów tanecz­nych. Nie­od­łącz­nie koja­rzy się z kon­wen­cją musi­calu. Spra­wia ogólne wra­że­nie tańca „lek­kiego i nie­za­leż­nego” tak jak taniec współ­cze­sny czy modern dance, lecz zaraz po bale­cie jazz jest jedną z naj­trud­niej­szych tech­nik tanecz­nych i wymaga wiel­kiej pracy tan­ce­rza.


Dla kogo?
Dla wszystkich! Swoich sił mogą próbować w naszym zespole dzieci już od 4 roku życia
 

Technikę tańca Jazz uczymy dzieci i młodzież głównie we wszystkich Formacjach, grupie Tańca Nowoczesnego oraz podczas zajęć Mix Dance

 

Gdzie:

Głównie sala 75 w CH LAND, ul. Wałbrzyska 11 oraz w:

  • SP Nr 46, ul. Wałbrzyska 5
  • SP Nr 107, ul. Nowoursynowska 210/212
  • SP Nr 146, ul. Domaniewska 33
  • Gimnazjum Nr 11, ul. Podbipięty 2
  • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

Znajdź taniec Jazz w grafiku 2016/2017

Instruktorzy

Małgorzat Grzywińska
Magdalena Pasiut

Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND