strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dorosłych

Salsa Solo

FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA
dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY

Salsa Solo

 

Salsa solo tań­czona do laty­no­skiej muzyki, to wyjąt­kowe zaję­cia prze­zna­czone dla wszyst­kich Pań. Salsa z każ­dej kobiety wydo­bywa jej praw­dziwe „ja”. Nauka, kro­ków solo­wych, pod­stawowej tech­niki, praca nad syl­wetką, w tym izo­la­cje oraz nauka ryt­miki salsy. 

 

Zajęcia prowadzi: Yenny Torres

 

Dla kogo

Dla wszyst­kich Pań, bez ograniczeń wiekowych i poziomu zaawansowania.

 

Gdzie

Szkoły Tańca HAND to HAND sala 218, CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11

 

Kiedy

szczegóły w grafiku zajęć 

 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND